ഫലകം:Climate chart/വിവരണം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Purpose[തിരുത്തുക]

Used to create climate charts, with average monthly minimum and maximum temperatures. More information on the interpretation of the chart can be found here.

Units[തിരുത്തുക]

In articles where SI units (°C, mm) are preferred, input the data in those units. This is the default state - no further parameters are needed. In articles where imperial units (°F, inches) are preferred, input data in those units and specify the parameter units=imperial (see below). This parameter must be used so that the units are labeled correctly and so the conversion is done properly.

Usage[തിരുത്തുക]

argument 1
Appears in the heading
arguments 2-37
The data. Think of it as 12 rows, one for each month, with 3 columns for minimum temperature, maximum temperature and precipitation.
float
left, right or none.
clear
left, right, both or none.
source
Supply the source of your data

Examples[തിരുത്തുക]

Float: right[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Amsterdam
J F M A M J J A S O N D
 
 
62
 
5
1
 
 
43
 
6
0
 
 
59
 
9
2
 
 
41
 
12
4
 
 
48
 
17
8
 
 
68
 
20
10
 
 
66
 
21
13
 
 
61
 
22
12
 
 
82
 
18
10
 
 
85
 
14
7
 
 
89
 
9
4
 
 
75
 
7
2
temperatures in °C
precipitation totals in mm
{{climate chart|[[Amsterdam]]
|1|5|62
|0|6|43
|2|9|59
|4|12|41
|8|17|48
|10|20|68
|13|21|66
|12|22|61
|10|18|82
|7|14|85
|4|9|89
|2|7|75
|float=right
|clear=both
}}

Float: left[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Buenos Aires
J F M A M J J A S O N D
 
 
79
 
29
17
 
 
71
 
28
17
 
 
109
 
26
16
 
 
89
 
22
12
 
 
76
 
18
8
 
 
61
 
14
5
 
 
56
 
14
6
 
 
61
 
16
6
 
 
79
 
18
8
 
 
86
 
21
10
 
 
84
 
24
13
 
 
99
 
28
16
temperatures in °C
precipitation totals in mm
source: BBC Weather
{{climate chart|[[Buenos Aires]]
|17|29|79
|17|28|71
|16|26|109
|12|22|89
|8|18|76
|5|14|61
|6|14|56
|6|16|61
|8|18|79
|10|21|86
|13|24|84
|16|28|99
|float=left
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/ BBC Weather]
}}

Non-float[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Cuzco
J F M A M J J A S O N D
 
 
163
 
20
7
 
 
150
 
21
7
 
 
109
 
21
7
 
 
51
 
22
4
 
 
15
 
21
2
 
 
5
 
21
1
 
 
5
 
21
-1
 
 
10
 
21
1
 
 
25
 
22
4
 
 
66
 
22
6
 
 
76
 
23
6
 
 
137
 
22
7
temperatures in °C
precipitation totals in mm
{{climate chart|[[Cuzco]]
|7|20|163
|7|21|150
|7|21|109
|4|22|51
|2|21|15
|1|21|5
|-1|21|5
|1|21|10
|4|22|25
|6|22|66
|6|23|76
|7|22|137
}}

Imperial units[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Anchorage
J F M A M J J A S O N D
 
 
0.7
 
22
9
 
 
0.7
 
26
12
 
 
0.7
 
34
18
 
 
0.5
 
44
29
 
 
0.7
 
55
39
 
 
1.1
 
62
47
 
 
1.7
 
65
52
 
 
2.9
 
63
49
 
 
2.9
 
55
41
 
 
2.1
 
40
28
 
 
1.1
 
28
16
 
 
1.1
 
24
11
temperatures in °F
precipitation totals in inches
{{climate chart|[[Anchorage]]
|9|22|.68
|12|26|.74
|18|34|.65
|29|44|.52
|39|55|.7
|47|62|1.06
|52|65|1.7
|49|63|2.93
|41|55|2.87
|28|40|2.09
|16|28|1.09
|11|24|1.05
|float=right
|clear=both
|units=imperial
}}


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Climate_chart/വിവരണം&oldid=1815569" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്