ഫലകം:Climate chart

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Purpose[തിരുത്തുക]

Used to create climate charts, with average monthly minimum and maximum temperatures. More information on the interpretation of the chart can be found here.

Units[തിരുത്തുക]

In articles where SI units (°C, mm) are preferred, input the data in those units. This is the default state - no further parameters are needed. In articles where imperial units (°F, inches) are preferred, input data in those units and specify the parameter units=imperial (see below). This parameter must be used so that the units are labeled correctly and so the conversion is done properly.

Usage[തിരുത്തുക]

argument 1
Appears in the heading
arguments 2-37
The data. Think of it as 12 rows, one for each month, with 3 columns for minimum temperature, maximum temperature and precipitation.
float
left, right or none.
clear
left, right, both or none.
source
Supply the source of your data

Examples[തിരുത്തുക]

Float: right[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Amsterdam
JFMAMJJASOND
 
 
62
 
5
1
 
 
43
 
6
0
 
 
59
 
9
2
 
 
41
 
12
4
 
 
48
 
17
8
 
 
68
 
20
10
 
 
66
 
21
13
 
 
61
 
22
12
 
 
82
 
18
10
 
 
85
 
14
7
 
 
89
 
9
4
 
 
75
 
7
2
താപനിലകൾ °C ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ മില്ലിമീറ്ററിൽ
ഇംപീരിയൽ കോൺവെർഷൻ
JFMAMJJASOND
 
 
2.4
 
41
34
 
 
1.7
 
43
32
 
 
2.3
 
48
36
 
 
1.6
 
54
39
 
 
1.9
 
63
46
 
 
2.7
 
68
50
 
 
2.6
 
70
55
 
 
2.4
 
72
54
 
 
3.2
 
64
50
 
 
3.3
 
57
45
 
 
3.5
 
48
39
 
 
3
 
45
36
താപനിലകൾ °F ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ ഇഞ്ചുകളിൽ
{{climate chart|[[Amsterdam]]
|1|5|62
|0|6|43
|2|9|59
|4|12|41
|8|17|48
|10|20|68
|13|21|66
|12|22|61
|10|18|82
|7|14|85
|4|9|89
|2|7|75
|float=right
|clear=both
}}

Float: left[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Buenos Aires
JFMAMJJASOND
 
 
79
 
29
17
 
 
71
 
28
17
 
 
109
 
26
16
 
 
89
 
22
12
 
 
76
 
18
8
 
 
61
 
14
5
 
 
56
 
14
6
 
 
61
 
16
6
 
 
79
 
18
8
 
 
86
 
21
10
 
 
84
 
24
13
 
 
99
 
28
16
താപനിലകൾ °C ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ മില്ലിമീറ്ററിൽ
source: BBC Weather
ഇംപീരിയൽ കോൺവെർഷൻ
JFMAMJJASOND
 
 
3.1
 
84
63
 
 
2.8
 
82
63
 
 
4.3
 
79
61
 
 
3.5
 
72
54
 
 
3
 
64
46
 
 
2.4
 
57
41
 
 
2.2
 
57
43
 
 
2.4
 
61
43
 
 
3.1
 
64
46
 
 
3.4
 
70
50
 
 
3.3
 
75
55
 
 
3.9
 
82
61
താപനിലകൾ °F ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ ഇഞ്ചുകളിൽ
{{climate chart|[[Buenos Aires]]
|17|29|79
|17|28|71
|16|26|109
|12|22|89
|8|18|76
|5|14|61
|6|14|56
|6|16|61
|8|18|79
|10|21|86
|13|24|84
|16|28|99
|float=left
|source=[http://www.bbc.co.uk/weather/ BBC Weather]
}}

Non-float[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Cuzco
JFMAMJJASOND
 
 
163
 
20
7
 
 
150
 
21
7
 
 
109
 
21
7
 
 
51
 
22
4
 
 
15
 
21
2
 
 
5
 
21
1
 
 
5
 
21
-1
 
 
10
 
21
1
 
 
25
 
22
4
 
 
66
 
22
6
 
 
76
 
23
6
 
 
137
 
22
7
താപനിലകൾ °C ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ മില്ലിമീറ്ററിൽ
ഇംപീരിയൽ കോൺവെർഷൻ
JFMAMJJASOND
 
 
6.4
 
68
45
 
 
5.9
 
70
45
 
 
4.3
 
70
45
 
 
2
 
72
39
 
 
0.6
 
70
36
 
 
0.2
 
70
34
 
 
0.2
 
70
30
 
 
0.4
 
70
34
 
 
1
 
72
39
 
 
2.6
 
72
43
 
 
3
 
73
43
 
 
5.4
 
72
45
താപനിലകൾ °F ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ ഇഞ്ചുകളിൽ
{{climate chart|[[Cuzco]]
|7|20|163
|7|21|150
|7|21|109
|4|22|51
|2|21|15
|1|21|5
|-1|21|5
|1|21|10
|4|22|25
|6|22|66
|6|23|76
|7|22|137
}}

Imperial units[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥ പട്ടിക for Anchorage
JFMAMJJASOND
 
 
0.7
 
22
9
 
 
0.7
 
26
12
 
 
0.7
 
34
18
 
 
0.5
 
44
29
 
 
0.7
 
55
39
 
 
1.1
 
62
47
 
 
1.7
 
65
52
 
 
2.9
 
63
49
 
 
2.9
 
55
41
 
 
2.1
 
40
28
 
 
1.1
 
28
16
 
 
1.1
 
24
11
താപനിലകൾ °F ൽ
ആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ ഇഞ്ചുകളിൽ
മെട്രിക് കോൺവെർഷൻ
JFMAMJJASOND
 
 
17
 
-6
-13
 
 
19
 
-3
-11
 
 
17
 
1
-8
 
 
13
 
7
-2
 
 
18
 
13
4
 
 
27
 
17
8
 
 
43
 
18
11
 
 
74
 
17
9
 
 
73
 
13
5
 
 
53
 
4
-2
 
 
28
 
-2
-9
 
 
27
 
-4
-12
താപനിലകൾ °C ൽആകെ പ്രെസിപിറ്റേഷൻ മില്ലിമീറ്ററിൽ
{{climate chart|[[Anchorage]]
|9|22|.68
|12|26|.74
|18|34|.65
|29|44|.52
|39|55|.7
|47|62|1.06
|52|65|1.7
|49|63|2.93
|41|55|2.87
|28|40|2.09
|16|28|1.09
|11|24|1.05
|float=right
|clear=both
|units=imperial
}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Climate_chart&oldid=2807834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്