ഫലകം:Archive top

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template is used to close discussions on a talk page or a noticeboard.

Usage[തിരുത്തുക]

Place this template below the header containing the discussion, then place {{Archive bottom}} at the end of the discussion.

Do not include main section headers: including main headers will disrupt archiving bots.

Parameters[തിരുത്തുക]

This template takes two optional parameters, used for creating a floating box for discussion results:

  • result - the result of the discussion.
  • status - resolved/withdrawn/moved/none, or any short phrase. A brief header (uppercased) to indicate the status of the discussion.

These parameters are passed through to template:Quote box to create the result box.

Examples[തിരുത്തുക]

Plain archival

{{Archive top}}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

Result box

{{Archive top 
|result = Twas brillig, and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe: / All mimsy were the borogoves, / And the mome raths outgrabe.
|status = none }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

Result box, no header, bulleted list

{{Archive top 
|result = * Twas brillig, and the slithy toves
* Did gyre and gimble in the wabe: 
* All mimsy were the borogoves, 
* And the mome raths outgrabe. }}
{{lorem ipsum}}
{{Archive bottom}}

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Archive_top&oldid=1159463" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്