പ്രയോജനവാദം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ശരിയായ മാർഗ്ഗം ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായതും യാതനയും കുറവുകളും കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കുന്നതുമാണെന്ന നൈതിക സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് പ്രയോജനവാദം (യൂട്ടാലിറ്റേറിയനിസം) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക്കൽ യൂട്ടാലിറ്റേറിയനിസത്തിന്റെ രണ്ടു പ്രധാന പ്രയോക്താക്കൾ ജെറേമി ബെന്ഥാം, ജോൺ സ്റ്റുവർട്ട് മിൽ എന്നിവരാണ്. തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാണിതെന്ന് ഏറ്റവും ലഘുവായി പറയാവുന്നതാണ്. പ്രയോജനവാദത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ നൈതികമായ ഗുണം അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും സംഭവിച്ച ഫലങ്ങൾ, മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടവ, നടപ്പിൽ വരണമെന്നുദ്ദേശിച്ചവ എന്നീ ഉപവിഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഊന്നൽ കൊടുക്കണം എന്നതുസംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ ഐക്യമില്ല.[1][2][3]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

 1. Bentham, Jeremy (1776). "A Fragment on Government". ശേഖരിച്ചത് 31 January 2013. 
 2. Bentham, Jeremy (2001). The Works of Jeremy Bentham: Published under the Superintendence of His Executor, John Bowring. Volume 1. Adamant Media Corporation. p. 18. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1402163937. 
 3. Mill, John Stuart, Utilitarianism (Project Gutenberg online edition)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 • Adams, Robert Merrihew (August 1976). "Motive Utilitarianism". The Journal of Philosophy 73 (14). 
 • Anscombe, G. E. M. (January 1958). "Modern Moral Philosophy". Philosophy 33 (124). 
 • Ashcraft, Richard (1991). John Locke: Critical Assessments. Routledge. 
 • Bayles, M. D. (1968). Contemporary Utilitarianism. Anchor Books, Doubleday. 
 • Bentham, Jeremy (January 2009). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Dover Philosophical Classics). Dover Publications Inc. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0486454528. 
 • Bentham, Jeremy (2001). The Works of Jeremy Bentham: Published under the Superintendence of His Executor, John Bowring. Volume 1. Adamant Media Corporation. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1402163937. 
 • Bentham, Jeremy; Dumont, Etienne; Hildreth, R (November 2005). Theory of Legislation: Translated from the French of Etienne Dumont. Adamant Media Corporation. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1402170348. 
 • Brandt, Richard B. (1979). A Theory of the Good and the Right. Clarendon Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0-19-824550-5. 
 • Bredeson, Dean (2011). "Utilitarianism vgs. Dentological Ethics". Applied Business Ethics: A Skills-Based Approach. Cengage Learning. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-538-45398-1. 
 • Broome, John (1991). Weighing Goods. Oxford: Basil Blackwell. 
 • Dancy, Jonathan (2000). "Mill's Puzzling Footnote". Utilitas 12. ഡി.ഒ.ഐ.:10.1017/S095382080000279X. 
 • Dennett, Daniel (1995). Darwin's Dangerous Idea. Simon & Schuster. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0-684-82471-X. 
 • Feldman, Fred (May 1993). "On the Consistency of Act- and Motive-Utilitarianism: A Reply to Robert Adams". Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition 70 (2). 
 • Gauthier, David (1963). Practical Reasoning: The Structure and Foundations of Prudential and Moral Arguments and Their Exemplification in Discourse. Oxford University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198241904. 
 • Gay, John (2002). "Concerning the Fundamental Principle of Virtue or Morality". എന്നതിൽ Schneewind, J. B. Moral Philosophy from Montaigne to Kant. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521003049. 
 • Goodin, Robert E. (May 1995). Utilitarianism as a Public Philosophy. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521468060. 
 • Habib, Allen (2008), Promises, in the Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Halevy, Elie (1966). The Growth of Philosophic Radicalism. Beacon Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0-19-101020-0. 
 • Hall, Everett W. (1949). "The 'Proof' of Utility in Bentham and Mill". Ethics 60. 
 • Hardin, Russell (May 1990). Morality within the Limits of Reason. University Of Chicago Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0226316208. 
 • Hare, R. M. (1972–1973). "Principles". Proceedings of the Aristotelian Society, New Series 73. 
 • Hare, R. M. Moral Thinking. Oxford University Press. 
 • Harsanyi, John C. "Morality and the theory of rational behaviour". എന്നതിൽ Sen, Amartya; Williams, Bernard. Utilitarianism and Beyond. Cambridge University Press. 
 • Harsanyi, John C. (June 1975). "The American Political Science Review: Can the Maximin Principle Serve as a Basis for Morality? A Critique of John Rawls's Theory of Justice" 69 (2). 
 • Harsanyi, John C. (Fall 1977). "Motive Utilitarianism". Morality and the theory of rational behaviour, Social Research 44 (3). 
 • Hooker, Brad (October 2002). Ideal Code, Real World: A Rule-Consequentialist Theory of Morality. Clarendon Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0199256570. 
 • Hooker, Brad (9 September 2011). "Chapter 8: The Demandingness Objection". എന്നതിൽ Chappell, Timothy. The problem of moral demandingness: new philosophical essays. Palgrave Macmillan. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 9780230219403. 
 • Hume, David (2002). "An Enquiry Concerning the Principles of Morals". എന്നതിൽ Schneewind, J. B. Moral Philosophy from Montaigne to Kant. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521003049. 
 • Hutcheson, Francis (2002). "The Original of Our Ideas of Beauty and Virtue". എന്നതിൽ Schneewind, J. B. Moral Philosophy from Montaigne to Kant. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521003049. 
 • Kagan, Shelly (April 1991). The Limits of Morality (Oxford Ethics Series). Clarendon Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198239161. 
 • Kagan, Shelly (Summer 1984). "Does Consequentialism Demand too Much? Recent Work on the Limits of Obligation". Philosophy & Public Affairs 13 (3). 
 • Lyons, David (November 1965). Forms and Limits of Utilitarianism. Oxford University Press(UK). ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198241973. 
 • McCloskey, H.J. (1963). "A Note on Utilitarian Punishment". Mind 72. 
 • McCloskey, H.J. (October 1957). "An Examination of Restricted Utilitarianism". The Philosophical Review 66 (4). 
 • Mill, John Stuart (1998). Crisp, Roger, എഡി. Utilitarianism. Oxford University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0-19-875163-X. 
 • Mill, John Stuart (February 2011). A System of Logic, Ratiocinative and Inductive (Classic Reprint). Forgotten Books. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1440090820. 
 • Mill, John Stuart (1981). "Autobiography". എന്നതിൽ Robson, John. Collected Works, volume XXXI. University of Toronto Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0-7100-0718-3. 
 • Moore, G.E. (1903). Principia Ethica. Prometheus Books UK. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0879754982. 
 • Nagel, Thomas (2012). The Possibility of Altruism. Princeton University Press, New Ed edition. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0691020020. 
 • Norcross, Alastair (2009). "Two Dogmas of Deontology: Aggregation, Rights and the Separateness of Persons". Social Philosophy and Policy 26. ഡി.ഒ.ഐ.:10.1017/S0265052509090049. ശേഖരിച്ചത് 2012-06-29. 
 • Oliphant,, Jill (2007). OCR Religious Ethics for AS and A2. Routledge. 
 • Paley, William (2002). "The Principles of Moral and Political Philosophy". എന്നതിൽ Schneewind, J. B. Moral Philosophy from Montaigne to Kant. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521003049. 
 • Parfit, Derek (January 1986). Reasons and Persons. Oxford Paperbacks. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198249085. 
 • Popkin, Richard H. (October 1950). "A Note on the 'Proof' of Utility in J. S. Mill". Ethics 61 (1). 
 • Popper, Karl (2002). The Open Society and Its Enemies. Routledge. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 0-415-29063-5. 
 • Rawls, John (22 March 2005). A Theory of Justice. Harvard University Press; reissue edition. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0674017726. 
 • Rosen, Frederick (2003). Classical Utilitarianism from Hume to Mill. Routledge. 
 • Ryder, Richard D (2002). Painism: A Modern Morality. Centaur Press. 
 • Scheffler, Samuel (August 1994). The Rejection of Consequentialism: A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Rival Moral Conceptions, Second Edition. Clarendon Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198235118. 
 • Schneewind, J. B. (1977). Sidgwick's Ethics and Victorian Moral Philosophy. Oxford University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198245520. 
 • Shaw, William (November 1998). Contemporary Ethics: Taking Account of Utilitarianism. Wiley-Blackwell. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0631202943. 
 • Sidgwick, Henry (January 1981). Methods of Ethics. Hackett Publishing Co, Inc; 7th Revised edition. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0915145287. 
 • Singer, Peter (2001). Animal Liberation. Ecco Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0060011574. 
 • Singer, Peter (February 2011). Practical Ethics, Third Edition. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521707688. 
 • Slote, Michael (1995). "The Main Issue between Unitarianism and Virtue Ethics". From Morality to Virtue. Oxford University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0-19-509392-6. 
 • Slote, Michael (1984). "Satisficing Consequentialism". Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volumes 58. 
 • Smart, J. J. C.; Williams, Bernard (January 1973). Utilitarianism: For and Against. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521098229. 
 • Smart, J.J.C. (1956). "Extreme and Restricted Utilitarianism". The Philosophical Quarterly VI. 
 • Smart, R.N. (October 1958). "Negative Utilitarianism". Mind 67 (268). 
 • Smith, Wilson (July 1954). "William Paley's Theological Utilitarianism in America". William and Mary Quarterly. Third Series 11 (3). 
 • Soifer, Eldon (2009). Ethical Issues: Perspectives for Canadians. Broadview Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-1-55111-874-1. 
 • Urmson, J.O. (1953). "The Interpretation of the Moral Philosophy of J.S.Mill". The Philosophical Quarterly III. 

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • Cornman, James, et al. Philosophical Problems and Arguments - An Introduction, 4th edition Indianapolis, IN: Hackett Publishing Co., 1992.
 • Glover, Jonathan, Causing Death and Saving Lives, Penguin Books, 1977. A good example of a broadly utilitarian approach. See esp. the last two chapters on war and moral distance.
 • Harwood, Sterling, "Eleven Objections to Utilitarianism," in Louis P. Pojman, ed., Moral Philosophy: A Reader, Indianapolis, IN: Hackett Publishing Co., 2003, and in Sterling Harwood, ed., Business as Ethical and Business as Usual, Wadsworth Publishing Co., 1996, Chapter 7.
 • Mackie, J. L. (1991). "esp. Chapter 6, Utilitarianism". Ethics: Inventing Right and Wrong. Penguin Books. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0140135589. 
 • Martin, Michael, "A Utilitarian Kantian Principle," Philosophical Studies, (with H. Ruf), 21, 1970, pp. 90–91.
 • Rachels, James; Rachels, Stuart (2012). "esp. Chapters 7&8, The Utilitarian Approach & The Debate of Utilitarianism". The Elements of Moral Philosophy. McGraw-Hill Higher Education. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0078038242. 
 • Scheffler, Samuel (1988). Consequentialism and its Critics. Oxford University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0198750734. 
 • Silverstein, Harry S. A Defence of Cornman's Utilitarian Kantian Principle, Philosophical Studies (Dordrecht u.a.) 23, 212–215. 1972
 • Singer, Peter (1993). "esp. Chapter 19&20, Consequentialism & The Utility and the Good". A Companion to Ethics (Blackwell Companions to Philosophy). Wiley-Blackwell. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0631187851. 
 • Singer, Peter. The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology, New York: Farrar, Straus & Giroux, 1981. [ISBN 0-374-15112-1]
 • Stokes, Eric. The English Utilitarians and India, Clarendon Press, 1963. [ASIN B0026QQ5GE]
 • Sumner, L. Wayne, Abortion: A Third Way, Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Williams, Bernard (1993). "esp. Chapter 10, Utilitarianism". Morality: An Introduction to Ethics. Cambridge University Press. ഐ.എസ്.ബി.എൻ. 978-0521457293. 

പുറത്തേയ്ക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പ്രയോജനവാദം&oldid=2021215" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്