ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

Jump to navigation Jump to search
ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകVsBot (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അംഗത്വമുള്ളത്: യന്ത്രങ്ങൾ

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 16:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2013 VsBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹക അനുമതികളുള്ള യന്ത്രം എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Vssun സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (ആവശ്യം കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഫ്ലാഗ് ഒഴിവാക്കുന്നു.)
  • 16:19, 19 ഫെബ്രുവരി 2013 VsBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹക അനുമതികളുള്ള യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Vssun സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Assigning Botadmin for deleting multiple pages)
  • 13:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2012 VsBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹക അനുമതികളുള്ള യന്ത്രം എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Vssun സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (ഉപയോഗം തീർന്നു.)
  • 06:17, 4 ഫെബ്രുവരി 2012 VsBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, യന്ത്രം എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹക അനുമതികളുള്ള യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Junaidpv സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (ഉപയോഗമില്ലാത്ത {{History}} എന്ന ഫലകവും അതിന്റെ ഉപതാളുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് 3 ദിവസത്തെ താൽക്കാലി�)
  • 09:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2007 VsBot എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു യന്ത്രം എന്നതിലേക്ക്, Vssun സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (യന്ത്രപദവി നല്‍കുന്നു)
"https://ml.wikipedia.org/wiki/പ്രത്യേകം:ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ/VsBot" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്