പെൻസിൽവാനിയയിലെ പട്ടണങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പട്ടണങ്ങളുടെ പട്ടിക

പേര് കൌണ്ടി ക്ലാസ് ജനസംഖ്യ (2010 Census) Incorporation Home Rule/Charter/Plan(?)
date (as city)
1 അലിക്വിപ്പ ബീവർ Third 9,438 1987 No
2 അല്ലെൻടൌൺ ലെഹിഗ് Third 118,032 1867 Home Rule
3 അല‍ടൂണ ബ്ലയർ Third 46,320 1868 Home Rule
4 അർനോൾഡ് വെസ്റ്റ്മോർലാൻഡ് Third 5,157 1939 No
5 ബീവർ ഫാൾസ് ബീവർ Third 8,987 1928 No
6 ബെത്‍ലഹേം ലെഹിഗ്, നോർത്താംപ്ടൺ Third 74,982 1917 Charter
7 ബ്രാഡ്‍ഫോർഡ് മൿകീൻ Third 8,770 1879 No
8 ബട്ട്‍ലർ ബട്ട്ലർ Third 13,757 1918 No
9 കാർബൺഡെയിൽ ലക്കാവന്ന Third 8,891 1851 Home Rule
10 ചെസ്റ്റർ ഡിലാവെയർ Third 33,972 1866 Home Rule
11 ക്ലയർട്ടൺ അല്ലെഘെനി Third 6,796 1922 Home Rule
12 കോട്ട്സ്‍വില്ലെ ചെസ്റ്റർ Third 13,100 1915 Home Rule
13 കൊന്നെൽസ്‍വില്ലെ ഫയെറ്റെ Third 7,637 1911 No
14 കോറി ഈറീ Third 6,605 1866 No
15 ഡൂബോയിസ് ക്ലയർഫീൽഡ് Third 7,794 1914 Plan
16 ഡ്യൂക്കെസ്‍നെ അല്ലെഘെനി Third 5,565 1918 No
17 ഈസ്റ്റൺ നോർത്താംപ്ടൺ Third 26,800 1887 Home Rule
18 ഈറീ ഈറീ Third 101,786 1851 Charter
20 ഫാരെൽ മെർസർ Third 5,111 1932 Home Rule
21 ഫ്രാങ്ക്ലിൻ വെനാൻഗൊ Third 6,545 1868 Home Rule
22 ഗിൽബെർട്സ്‍വില്ലെ മോണ്ട്ഗോമറി Third
23 ഗ്രീൻസ്ബർഗ്ഗ് വെസ്റ്റ്മോർലാൻറ് Third 14,892 1928 Home Rule
24 ഹാരിസ്ബർഗ്ഗ് ഡോഫിൻ Third 49,528 1860 Charter
25 ഹാസിൽട്ടൺ ലുസെർനെ Third 25,340 1891 Plan
26 ഹെർമിറ്റേജ് മെർസെർ Third 16,220 1976 Home Rule
27 ജീൻനെറ്റെ വെസ്റ്റ്മോർലാൻറ് Third 9,654 1938 No
28 ജോൺസ്ടൌൺ കാംബ്രിയ Third 20,978 1889 Home Rule
29 ലങ്കാസ്റ്റർ ലങ്കാസ്റ്റർ Third 59,322 1818 Charter
30 ലട്രോബെ വെസ്റ്റ്മോർലാൻറ് Third 8,944 1999 Home Rule
31 ലെബനോൻ ലെബനോൻ Third 25,477 1885 Home Rule
32 ലോക്ക് ഹാവെൻ ക്ലിൻറൺ Third 9,772 1870 Charter
33 ലോവർ ബരെൽ വെസ്റ്റ്മോർലാൻറ് Third 11,761 1959 No
34 മൿകീസ്പോർട്ട് അല്ലെഘെനി Third 19,731 1891 Home Rule
35 മീഡ്‍വില്ലെ ക്രോഫോർഡ് Third 13,388 1866 Charter
36 മോനെസ്സെൻ വെസ്റ്റ്മോർലാൻറ് Third 7,720 1921 No
37 മൊനോൻഗാഹെല വാഷിങ്ടൺ Third 4,300 1873 No
38 നാൻറിക്കോക് ലുസെർനെ Third 10,465 1926 Home Rule
39 ന്യൂ കാസിൽ ലോറൻസ് Third 23,273 1869 Charter
40 ന്യൂ കെൻസിങ്ടൺ വെസ്റ്റ്മോർലാൻറ് Third 13,116 1934 No
41 ഓയിൽ സിറ്റി വെനാൻഗൊ Third 10,557 1871 Charter
42 പാർക്കർ ആംസ്ട്രോങ് Third 840 1873 No
43 ഫിലാഡെൽഫിയ ഫിലാഡെൽഫിയ First 1,526,006 1701 Home Rule
44 പിറ്റ്സ്ബർഗ്ഗ് അല്ലെഘെനി Second 305,704 1816 Home Rule
45 പിറ്റ്സ്ടൺ ലുസെർനെ Third 7,739 1894 Home Rule
46 പോട്ട്സ്‍വില്ലെ ഷ്യൂയിൽകിൽ (Schuylkill) Third 14,324 1911 No
47 റീഡിങ് ബെർക്സ് Third 88,082 1847 Home Rule
48 സെൻറ്. മേരിസ് എൽക് Third 13,070 1992 Home Rule
49 സ്ക്രാൻറൺ ലഖാവന്ന Second A 76,089 1866 Home Rule
50 ഷാമോകിൻ നോർത്തംബർലാൻറ് Third 7,374 1949 No
51 ഷാരണ് മെർസർ Third 14,038 1917 Home Rule
52 സൺബറി നോർത്തംബർലാൻറ് Third 9,905 1920 No
53 ടൈറ്റസ്‍വില്ലെ ക്രോഫോർഡ് Third 5,602 1866 Charter
54 യൂണിയൻടൌൺ ഫായെറ്റെ Third 10,372 1864 No
55 വാറൻ വാറൻ Third 9,710 1832 Home Rule
56 വാഷിങ്ടൺ വാഷിങടൺ Third 13,663 1924 No
57 വിൽക്സ്-ബാരെ ലുസെർനെ Third 41,498 1871 Home Rule
58 വില്ല്യംസ്പോർട്ട് ലൈക്കോമിങ് Third 29,381 1866 Charter
59 യോർക്ക് യോർക്ക് Third 43,718 1887 Charter