പാരിതോഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വിഭവങ്ങളും സമ്പത്തും വിപണിയിൽ വിൽപന നടത്താതെയും ഏതെങ്കിലും കാരാറുകൾ ഇല്ലാതെയും ഭാവിയിൽ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെയും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പാരിതോഷിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ( Gift economy) .[1] ഇത് പരസ്പര കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വിപണിയിലധിഷ്ടിതമായ വ്യാപാര രീതികൾക്കും വിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇങ്ങന കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണമോ മറ്റു വസ്തുക്കളോ കൈമാറ്റത്തിനുള്ള മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല. [2]

Inside Utrecht Giveaway shop. The banner reads "The earth has enough for everyone's need, but not for everyone's greed".

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Cheal, David J (1988). "1". The Gift Economy. New York: Routledge. pp. 1–19. ISBN 0415006414. Retrieved 2009-06-18.
 2. R. Kranton: Reciprocal exchange: a self-sustaining system, American Economic Review, V. 86 (1996), Issue 4 (September), p. 830-51

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

 • News from Nowhere (1890) by William Morris is a utopian novel about a society which operates on a gift economy.
 • The Great Explosion (1962) by Eric Frank Russell describes the encounter of a military survey ship and a Gandhian pacifist society that operates as a gift economy.
 • The Dispossessed (1974) by Ursula K. Le Guin is a novel about a gift economy society that had exiled themselves from their (capitalist) homeplanet.
 • The Mars trilogy, a series of books written by Kim Stanley Robinson in the 1990s, suggests that new human societies that develop away from Earth could migrate toward a gift economy.
 • The movie Pay It Forward (2000) centers on a schoolboy who, for a school project, comes up with the idea of doing a good deed for another and then asking the recipient to "pay it forward". Although the phrase "gift economy" is never explicitly mentioned, the scheme would, in effect, create one.
 • Down and Out in the Magic Kingdom (2003) by Cory Doctorow describes future society where rejuvenation and body-enhancement have made death obsolete, and material goods are no longer scarce, resulting in a reputation-based (whuffie) economic system.
 • Wizard's Holiday (2003) by Diane Duane describes two young wizards visiting a utopian-like planet whose economy is based on gift-giving and mutual support.
 • Voyage from Yesteryear (1982) by James P. Hogan describes a society of the embryo colonists of Alpha Centauri who have a post-scarcity gift economy.
 • Cradle of Saturn (1999) and its sequel The Anguished Dawn (2003) by James P. Hogan describe a colonization effort on Saturn's largest satellite. Both describe the challenges involved in adopting a new economic paradigm.
 • Science fiction author Bruce Sterling wrote a story, Maneki-neko, in which the cat-paw gesture is the sign of a secret AI-based gift economy.
 • The Gift Economy. Writings and videos of Genevieve Vaughan and associated scholars.