പരാശക്തി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സാമാന്യമായ ശാക്തേയ ഹിന്ദുസംഹിതകളിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ദൈവസങ്കൽ‌പ്പമാണ് ശക്തി, പരാശക്തി അഥവാ "ആദിപരാശക്തി". സ്ത്രൈണരൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായാണ് ആദിശക്തിയെ സങ്കൽ‌പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സ്ത്രീയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ ആധാരം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ നിന്നാണ് ശാക്തേയർ ദേവീ ആരാധന തുടങ്ങിയത്.ദേവീമഹാഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ആദിശക്തി എന്ന ലോകമാതാവാണ്‌ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം മൂലകാരണം. പരാശക്തിയുടെ ഈ മൂന്നു കൃത്യമുഖങ്ങളാണു് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ത്രിമൂർത്തികൾ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ദൈവസങ്കൽ‌പ്പങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ജീവിവൈവിദ്ധ്യങ്ങളും ആദിപരാശക്തി എന്ന മൂലത്തിൽ നിന്നാണുണ്ടാവുന്നതു് എന്നു് ദേവീഭാഗവതം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവളും എല്ലാം അറിയുന്നവളുമാണ് പരാശക്തിയെന്നു ദേവീ പുരാണങ്ങളിൽ കാണാം. "ഭുവനേശ്വരിയെ" സാക്ഷാൽ ആദിശക്തിയുടെ അവതാരമായി ദേവീമാഹാത്മ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. "മഹാകാളി, മഹാലക്ഷ്മി, മഹാസരസ്വതി" തുടങ്ങി വിവിധ സഗുണ ഭാവങ്ങൾ ശക്തിക്കുണ്ട്. സകലതിനും അതീതമായത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് "പര"എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദിയിൽ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ആയതിനാൽ "ആദി" എന്ന വാക്കും; ഏറ്റവും വലിയ ബലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ "ശക്തി" എന്ന വാക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യയിലെ വലിയ ശക്തി എന്നതാണ് ആദിപരാശക്തിയുടെ അർത്ഥം. മഹാമായ, ജഗദംബിക, ദുർഗ്ഗ തുടങ്ങിയ പേരുകൾ ആദിശക്തിക്കുണ്ട്.

പരബ്രഹ്മ മൂർത്തി ആയ പരമശിവന്റെ പത്നി ആണ് ആദിപരാശക്തി ആയ സാക്ഷാൽ ലളിത ത്രിപുര സുന്ദരി . സമസ്തവും സൃഷ്ടിച്ചത് ശിവനും ശിവയും അർദ്ധനാരീശ്വര ശക്തി ആയി ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് . ശിവനും ശക്തിക്കും അഞ്ചു മുഖങ്ങൾ ഉണ്ട് ( സൃഷ്ടി , സ്ഥിതി , സംഹാരം , അനുഗ്രഹം , തിരോധാനം ) - പഞ്ചകൃത്യം . ശിവന്റെയും ലളിതയുടെയും അഞ്ചു മുഖങ്ങൾ ഇവയാണ് ബ്രഹ്മ്മാവ്, മഹാവിഷ്ണു ,മഹാരുദ്രൻ, സദാശിവൻ , മഹേശ്വരൻ . 

ആദിപരാശക്തി ആയ മായാ ആദ്യം ദക്ഷന്റെയും , പ്രസൂതിയുടെയും മകളുടെ ഭാവത്തിൽ താമരപൊയ്കയിൽ സതി( സ്വാതിക സ്വരൂപിണി) ജനിച്ചു . ശേഷം ദാക്ഷായണി ദേവിയുടെ ദേഹത്യാഗത്തിനു ശേഷം ആദിശക്തി ഹിമവാന്റെയും , മേനവതിയുടെയും മകളായി പാർവ്വതി (പ്രകൃതി) എന്ന നാമദേയതോടെ ജനിച്ചു. വീണ്ടും ശിവ പത്നി ആയി മാറി .

ശിവശക്തി ആയ ആദിശക്തിയ്ക്ക് മൂന്ന് ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ട് . പാർവതി (സ്വാതിക ഭാവം) സ്വാതിക ഭാവത്തെ ഉണർത്തി ജ്ഞാനാംബികയായി അന്നവും അഭയവും ഐശ്വര്യവും അരുളുന്നു . ദുർഗ്ഗാ (രാജസ ഭാവം ) മനുഷ്യനിലെ ദുർഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു സത് ഗുണത്തെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു . കാളി {മഹാകാളി , ഭദ്രകാളി} ( താമസ ഭാവം ) മനുഷ്യനിലെ ദുഷ്ട ശക്തികളെ സംഹരിച്ചു സദാ ശുഭം പ്രധാനം  ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടു കാളരാത്രി ഭാവത്തിനു ശുഭകാരി എന്ന് ഒരു നാമം കൂടി ഉണ്ട് . 

ആദിപരാശക്തി ആയ ലളിത ത്രിപുരസുന്ദരിയെയും , പരബ്രഹ്മ മൂർത്തി ആയ പരമേശ്വരനെയും , ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള അമൂല്യ ഗ്രന്ഥമായ ലളിത സഹസ്രനാമത്തിൽ മഹാശിവകാമേശ്വരനായും , മഹാകാമേശ്വരി ആയും ആയിരം നാമത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു .

ശ്രീ മഹാ ദേവി ഭാഗവതത്തിലും , ലളിത സഹസ്ര നാമത്തിലും , ലളിത  ത്രിശതിയിലും , ശങ്കരാചാര്യർ എഴുതിയ സൗന്ദര്യ ലഹരിയിലും ആദിപരാശക്തിയെ ശിവശക്തി ഐക്യ രൂപിണി ആയി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു .മഹാദേവന്റെ  വാമാംഗത്തിൽ സദാ കുടികുള്ളുന്ന ശക്തി ആണ് ആദിപരാശക്തി.

ദേവി മാഹാത്മ്യത്തിൽ ആദിപരാശക്തി ആയ ദേവി മഹാസരസ്വതി , മഹാലക്ഷ്മി , മഹാകാളി സ്വരൂപങ്ങളിൽ ദേവിയുടെ  സ്വാതിക , രാജസ , താമസ ഭാവങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്നു . മാത്രമല്ല 1.ശൈലപുത്രി, 2.ബ്രഹ്മചാരിണി, 3.ചന്ദ്രഖണ്ഡ ,4. കൂശ്മാണ്ട , 5.സ്കന്ദ മാതാ, 6.കാത്യായനി , 7.കാലരാത്രി,8.മഹാഗൗരി , 9.സിദ്ധിധാത്രി തുടങ്ങി ഒൻപതു രൂപങ്ങളിൽ പാർവ്വതിദേവിയുടെ (ഭവാനി) നവദുർഗ്ഗാ രൂപങ്ങളെയും വരച്ചു കാട്ടുന്നു ."https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരാശക്തി&oldid=2619233" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്