പരാശക്തി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

സാമാന്യമായ ഹിന്ദുമതവിശ്വാസസംഹിതകളിൽ പ്രധാനമായ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു ദൈവസങ്കൽ‌പ്പമാണു് ശക്തി, പരാശക്തി അഥവാ ആദിപരാശക്തി. സ്ത്രൈണരൂപത്തിലുള്ള പരമാത്മാവായാണു് ശക്തിയെ സങ്കൽ‌പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ദേവീമഹാഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ശക്തി എന്ന ദിവ്യമാതാവാണു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം മൂലകാരണം. പരാശക്തിയുടെ ഈ മൂന്നു കൃത്യമുഖങ്ങളാണു് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ത്രിമൂർത്തികൾ. മറ്റുള്ള എല്ലാ ദൈവസങ്കൽ‌പ്പങ്ങളും അവതാരങ്ങളും ജീവിവൈവിദ്ധ്യങ്ങളും പരാശക്തി എന്ന മൂലത്തിൽ നിന്നാണുണ്ടാവുന്നതു് എന്നു് ദേവീമഹാഭാഗവതം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു."https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പരാശക്തി&oldid=1955661" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്