പത്തിന്റെ ഘാതം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
10 മുതൽ നൂറുകോടി വരെയുള്ള 10ന്റെ ഘാതങ്ങൾ ചിത്രരൂപത്തിൽ

ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ പത്തിന്റെ കൃതിയായ് വരുന്നതിനെയാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ പത്തിന്റെ ഘാതം (ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ: Power of 10) എന്ന് പറയുന്നത്. 10ന്റെ കൃതി 0 ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല്യം 1 ആയി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതായത് 100 = 1. കൃതി ന്യൂനം അല്ലാത്തെ പത്തിനെ ആദ്യത്തെ ചില ഘാതങ്ങൾ ഇവയാണ്:

1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000. ... (പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ അനുക്രമങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാനകോശത്തിൽ A011557)

പോസിറ്റിവ് ഘാതങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

പേര് സംസ്കൃത നാമം കൃതി സംഖ്യ SI ചിഹ്നം SI പൂർവ്വപ്രത്യയം
ഒന്ന് ഏകം 0 1 (none) (none)
പത്ത് ദശം 1 10 da(D) ഡെകാ
നൂറ് ശതം 2 100 h(H) ഹെക്റ്റോ
ആയിരം സഹസ്രം 3 1,000 k(K) കിലോ
പതിനായിരം (Myriad) ദശസഹസ്രം 4 10,000
ലക്ഷം (Lakh) ലക്ഷം 5 100,000
പത്തുലക്ഷം ദശലക്ഷം 6 1,000,000 M മെഗാ
കോടി (Crore) കോടി 7 10,000,000
നൂറുകോടി (Milliard) ശതകോടി 9 1,000,000,000 G ഗിഗ
ട്രില്ല്യൺ (Billion) ഖർ‌വ്വം 12 1,000,000,000,000 T ടെറ
ക്വാഡ്രില്യൺ (Billiard) മഹാപദ്മം 15 1,000,000,000,000,000 P പെറ്റ
ക്വിന്റില്ല്യൺ (Trillion) ശംഖം 18 1,000,000,000,000,000,000 E എക്സ
സെക്സ്റ്റില്ല്യൺ (Trilliard) മഹാക്ഷിതി 21 1,000,000,000,000,000,000,000 Z സീറ്റ
സെപ്റ്റില്ല്യൺ (Quadrillion) 24 1,000,000,000,000,000,000,000,000 Y യോട്ട
ഒക്റ്റില്യൺ (Quadrilliard) 27 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
നണില്ല്യൺ (Quintillion) 30 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ഡെസില്യൺ (Quintilliard) 33 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
അണ്ഡെസില്യൺ (Sextillion) 36 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ഡ്യുവോഡെസില്യൺ (Sextilliard) 39 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ട്രെഡെസില്ല്യൺ (Septillion) 42 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ക്വാറ്റ്വോർഡെസില്ല്യൺ (Septilliard) 45 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ക്വിൻഡെസില്ല്യൺ (Octillion) 48 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
സെക്സ്ഡെസില്ല്യൺ (Octilliard) 51 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
സെപ്റ്റെൻഡെസില്യൺ (Nonillion) 54 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ഒക്റ്റോഡെസില്യൺ (Nonilliard) 57 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
നൊവെംഡെസില്യൺ (Decillion) 60 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
വിഗിന്റില്ല്യൺ (Decilliard) 63 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
അണ്വിഗിന്റില്ല്യൺ(Undecillion) 66 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
ഗൂഗോൾ 100 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

ഋണ ഘാതങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

10നെ കൃതി ന്യൂനപൂർണ്ണസംഖ്യകളായി വരുന്നതാണിത്:

പേര് കൃതി സംഖ്യ SI ചിഹ്നം SI പൂർവ്വപ്രത്യയം
ഒന്ന് 0 1 (none) (none)
പത്തിലൊന്ന് −1 0.1 d ഡെസി
നൂറിലൊന്ന് −2 0.01 c സെന്റി
ആയിരത്തിലൊന്ന് −3 0.001 m മില്ലി
പതിനായിരത്തിലൊന്ന് (Myriadth) −4 0.000 1
ലക്ഷത്തിലൊന്ന് (Lacth) −5 0.000 01
ദശലക്ഷത്തിലൊന്ന് −6 0.000 001 μ മൈക്രോ
നൂറുകോടിയിലൊന്ന് −9 0.000 000 001 n നാനൊ
Trillionth −12 0.000 000 000 001 p പിക്കോ
Quadrillionth −15 0.000 000 000 000 001 f ഫെംറ്റൊ
Quintillionth −18 0.000 000 000 000 000 001 a അറ്റോ
Sextillionth −21 0.000 000 000 000 000 000 001 z സ്പ്റ്റോ
Septillionth −24 0.000 000 000 000 000 000 000 001 y യൊക്റ്റോ
Octillionth −27 0.000 000 000 000 000 000 000 000 001
Nonillionth −30 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Decillionth −33 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Undecillionth −36 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Duodecillionth −39 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Tredecillionth −42 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Quattuordecillionth −45 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Quindecillionth −48 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Sedecillionth −51 0.000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=പത്തിന്റെ_ഘാതം&oldid=2870638" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്