തുർക്കിയിലെ ദ്വീപുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇത് 'തുർക്കി ദ്വീപുകളുടെ പട്ടികയാണ്. തുർക്കിയുടെ കടലിൽ ഏകദേശം 500 ദ്വീപുകളും ദ്വീപസമൂഹങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു

Island Province Location
Akça Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Akçalı Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Akkuş Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Akoğlu ദ്വീപ് or Kedi Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Aksaz Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Akvaryum or Karaada, Ayvalık Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Alagün Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Arap Islet Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Ayvalık Islands group
*Büyük Ilyosta
*Büyük Maden
*Cunda
*Ayvalık Çiçek
*Çıplak Island
Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Baba ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Badem ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Bahadır Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Balık ദ്വീപ് or Büyük Karaada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Bayrak Adası or Abanoz ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Balkan ദ്വീപ്or Kutu ദ്വീപ് Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Bedir Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Boğaz ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Boncuklu Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Boş ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Bozburun Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Bozcaada Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Büyük Ada İzmir ഈജിയൻ കടൽ
Böğürtlen ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Büyükkiremit Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Büyükkaraada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Çarufa Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Çatal ദ്വീപ് of Marmaris Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Çavuş ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Çelebi ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Çıfıtkalesi Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Cirakan Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Çiçek ദ്വീപ്, Izmir Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Çil ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Çifte Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Cigdem ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Dalyan ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Değirmen Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Delik Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Deliktaş Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Dişlice Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Dipburnu ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Doğanbey Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Eşek Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Fener Adası or Konelya Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Garip ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Geçit ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Gerence Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Gizlikayalar Adasi Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Göcek ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Gökada Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Gökçeada Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Gökçeada, Karayer ദ്വീപ് Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Görecek Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kalamopulo Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Güllük İkiz ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Güvercin ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Hasanhüseyin ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Hasır Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Hayırsızada Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Hekim Izmir ഈജിയൻ കടൽ
İçada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
İkiz ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
İkizce Aydın ഈജിയൻ കടൽ
İkizkardeşler Izmir ഈജിയൻ കടൽ
İkizkayalar ദ്വീപ് Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Imia/Kardak[disputed 1] Muğla ഈജിയൻ കടൽ
İncir Izmir ഈജിയൻ കടൽ
İncirli ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Kalem ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Kalemli Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Kameriye Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kamış Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Karaada, Çandarlı Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Karaada, Gerence Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Karaada, Gökova Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Karaada, Rabbit ദ്വീപ് Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Karaada (Kalamo) Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Karaada (Kodon) Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Kara Ada (Bodrum) Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Karabağ Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Karaca ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Karahayıt ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Karantina ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Karga ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kargı Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kargıcıkbükū Adası or Çorak Ada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Karayer ദ്വീപ്
*Kaşık
*Orak
*Presa
*Taş Adası, Karayer
*Sıçancık Adası
*Taş Adası, Karayer
*Yıldız Adası
Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Katrancık Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kayabaşı Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Keçi ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kız Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Kızılada, Fethiye Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kızılada, Marmaris Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kızılada, Sömbeki Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kızılagaç Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kızkulesi ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Kızlarmanastırı Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Kiseli Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kocaada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Kuyulu ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Kumru ദ്വീപ് Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Kūçūk ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Küçük Maden Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Küçūk Tüllüce ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Küçük Tavşan Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Küçükkiremit Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Küçükada, Saros Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Küçükada, Çandarlı Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Küçükada, Gerence Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Küçük Karaada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Lale Adası or Dolap Adası or Soğan Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Metalik Ada Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Metelik Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Melina Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Mırmırcalar Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Mustafaçelebi ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Nar Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Orak Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Orata Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Orhaniye Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Palamütbükü Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Panayır Adası or Altın Ada Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Peksimet ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Pınar Adası or Kılavuzada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Pırasa Adası, İzmir Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Pırasa Adası, Güllūk Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Pırasa Adası, Turgutreis Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Pirgos Islets Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Pırnarlı Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Pide Adası Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Presa Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Oğlak or Fener Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Orak ദ്വീപ്(İzmir) İzmir ഈജിയൻ കടൽ
Salih Ada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Saplı Ada Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Sazlıada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
സാൻഡൽ ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Su ദ്വീപ് Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Sedir ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Sıçan Adası, Kuşadası Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Sıçan Adası, Turgutreis Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Sıçancık Adası Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Sōğüt Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Suluca Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Şehir Ada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Şövalye Adası or Zeytin Adası, Fethiye Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Süngükaya Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Taş Adası, Ayvalık Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Taş Adası, Karayer Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Taşlıada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Taşlıcaada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Tavşan Adası, Çanakkale Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Tavşan Adası, Karayer Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Tavşan Adası, Çandarlı Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Tavşan Adası, Fethiye Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Tavşan Adası, Hisarönü Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Tavşanbükü Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Tavuk Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Tavşanlı ദ്വീപ് Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Topan Adası, Marmaris Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Topan Adası, Turgutreis Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Toprak Adası or Vardalkapı Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Toprakada, Gerence Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Toprakada, Uçburun Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Turgutreis Çatal ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Tüllüce Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Tūzüner ദ്വീപ് Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Ufak ദ്വീപ് Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Uzunada Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Uzunada, Hisarönü Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Üçadalar Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Uzunada, İzmir or Kösten Adası Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Yalnız Ada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Yassıada, Gerence Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Yassıada, Turgutreis Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Yassıca ദ്വീപ് (or Alman Island) Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Yassıca ദ്വീപ് Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Yediadalar (group) Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Yelken Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Yellice Adası or Poyraz Adası or İncirli Adası Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Yeşilada or Plaka Adası Aydın ഈജിയൻ കടൽ
Yılan Adası, Karayer Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Yılan Adası, İzmir Izmir ഈജിയൻ കടൽ
Yılan Adası, Güllük Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Yilancik Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Yılanlıada Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Yıldız Adası Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Küçük Iyosta or Yumurta Adası, Ayvalık Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Yumurta Adası 2, Ayvalık or Topan Adası, Ayvalık Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Yumurta Adası, Çanakkale Çanakkale ഈജിയൻ കടൽ
Yuvarlak Ada Balıkesir ഈജിയൻ കടൽ
Zeytin Adası, Sömbeki Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Zeytinli Adası, Fethiye Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Zeytinli Adası, Gökova Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Ziraat Adası Muğla ഈജിയൻ കടൽ
Akçaada Balıkesir മർമറ കടൽ
Avşa (Türkeli) Balıkesir മർമറ കടൽ
Asmalı Balıkesir മർമറ കടൽ
Burgazada Istanbul മർമറ കടൽ
Büyükada Istanbul മർമറ കടൽ
Ekinlik Balıkesir മർമറ കടൽ
Eşek ദ്വീപ് Balıkesir മർമറ കടൽ
Fener Adası Balıkesir മർമറ കടൽ
Hasır Ada Balıkesir മർമറ കടൽ
Halı Adası Balıkesir മർമറ കടൽ
Heybeliada Istanbul മർമറ കടൽ
Hızır Reis ദ്വീപ് Balıkesir മർമറ കടൽ
Imralı Bursa മർമറ കടൽ
İncir ദ്വീപ് Istanbul മർമറ കടൽ
Kaşık ദ്വീപ് Istanbul മർമറ കടൽ
Kınalı Istanbul മർമറ കടൽ
Maiden's Tower Istanbul മർമറ കടൽ
Koyun Adası Balıkesir മർമറ കടൽ
Koç ദ്വീപ് Istanbul മർമറ കടൽ
Kuş ദ്വീപ് Balıkesir മർമറ കടൽ
Kuruçeşme ദ്വീപ്or Galatasaray ദ്വീപ് Istanbul മർമറ കടൽ
Kumbaros Istanbul മർമറ കടൽ
Kūçükerdek ദ്വീപ് Balıkesir മർമറ കടൽ
Marmara ദ്വീപ് Balıkesir മർമറ കടൽ
Mamalı or Mamelya Balıkesir മർമറ കടൽ
Paşalimanı Balıkesir മർമറ കടൽ
Pide Adası Istanbul മർമറ കടൽ
പ്രിൻസ് ദ്വീപുകൾ Istanbul മർമറ കടൽ
Sedef ദ്വീപ് Istanbul മർമറ കടൽ
Sedef ദ്വീപ്of Bandırma Balıkesir മർമറ കടൽ
Şemsiye ദ്വീപ് Istanbul മർമറ കടൽ
ശിവ്രദ Istanbul മർമറ കടൽ
Soğan ദ്വീപ് Balıkesir മർമറ കടൽ
Tavşan Adası Istanbul മർമറ കടൽ
Tavşan ദ്വീപ്, Balıkesir Balıkesir മർമറ കടൽ
Yassıada Istanbul മർമറ കടൽ
Yer Ada Balıkesir മർമറ കടൽ
Zeytin Adası, Balıkesir Balıkesir മർമറ കടൽ
Amasra Tavşan Adası Bartın ബ്ലാക്ക് കടൽ
Büyükada (Amasra) Bartın ബ്ലാക്ക് കടൽ
Giresun ദ്വീപ് Giresun ബ്ലാക്ക് കടൽ
Hoynat Islet Ordu ബ്ലാക്ക് കടൽ
Kefken ദ്വീപ് Kocaeli ബ്ലാക്ക് കടൽ
Öreke Istanbul ബ്ലാക്ക് കടൽ
Aşırlı Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Ateş Adası Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Aydıncık ദ്വീപ് Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Babadıl ദ്വീപ് (Beşparmak) Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Başak ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Bayrak ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Beşadalar Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Boğsak Island Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Bozyazı ദ്വീപ് Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Çam Adası Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Çatal ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
ഡാന ദ്വീപ് Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Devecitaşı Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Domuz ദ്വീപ് Muğla മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Gemiler ദ്വീപ് (St. Nicholas Island) Muğla മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Gönül Adası Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Gūrmenli Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Güvercin ദ്വീപ് Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Güvercinliada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Heybeliada, Kaş Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Heybeliada İki, Kaş Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kekova Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
İç Ada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kara ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Karaada, Kaş Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Karaada, Kekova Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Karataş Islets Adana മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kızkalesi Island Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kişneli Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kolaytaşı Adasi Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kovan Ada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kovanlı ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kösrelik Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Oniki ദ്വീപ് Muğla മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Öksūz ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Pirasalı Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Saplı Islet Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Sarıada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Sarıbelen ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Sezgin ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Sıçan Adası, Konyaaltı Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Sıçan Adası, Kaş Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Suluada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Sildanlar ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Tek Ada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Tersane ദ്വീപ് Muğla മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Topak ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Tuzla ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Üç ദ്വീപ് Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
İç Ada Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Yassıca ദ്വീപ് Muğla മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Yelkenli ദ്വീപ് Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Yılan Adası, Kaş Antalya മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Yılanlı ദ്വീപ് Mersin മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Yumurtalık ദ്വീപ് Adana മെഡിറ്റനേറിയൻ കടൽ
Kuş ദ്വീപ് Van വാൻ തടാകം
Adır ദ്വീപ് Van വാൻ തടാകം
Akdamar ദ്വീപ് Van വാൻ തടാകം
Çarpanak ദ്വീപ് Van വാൻ തടാകം

Notes[തിരുത്തുക]

  1. The Turkish claim is disputed by Greece (Hellenic Republic. Embassy of Greece: "Gov't satisfied with Pentagon statement referring to Imia as Greek territory", 21 June, 1997, retrieved 19 January 2016).