Jump to content

ടാൻഷുഡു

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Tang Soo Do
ടാൻഷുഡു
ടാങ് സൂ ഡോ വൈറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രാക്ടീഷണർ ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, 2018
Korean name
Hangul당수도
Hanja唐手道
Revised RomanizationDangsudo
McCune–ReischauerTangsudo

കൊറിയയിൽ ഉത്ഭവിച്ച ഒരു ആയോധനകലയാണ് ‌ടാൻഷുഡു.കരാട്ടെയുടെയും തായ്കോണ്ടയുടെയും അ‌‌ടവുകൾക്ക് സമാനമായ തന്ത്രങ്ങളാണ് ടാൻഷുഡുവിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ടാൻഷുഡു വിദഗ്ദ്ധനായ ചക്ക് നോറിസ് എന്ന നടനാണ് ‌ടാൻഷുഡുവിനെ പ്രശസ്തമാക്കിയത്.ടാൻഷുഡുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചക്ക് നോറിസ് 1990-ൽ ഛങ്കുുഡു എന്നൊരു ആയോധനകലയ്ക്ക് രൂപം നൽകി.[1]

കൊറിയൻ ഭാഷയിലുളള നിർദ്ധേഷങ്ങൾ

[തിരുത്തുക]
Commands
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
Ready 준비 準備 Junbi
Begin 시작 始作 Sijak
Stop 그만 Geuman
Resume/Continue 계속 繼續 Gyesok
Return 바로 Baro
Relax / At ease! 쉬어 Swieo
Turn around 뒤로돌아 Dwilo dol-a
Yell 기합 氣合 Gihap
Look/focus 시선 視線 Siseon
By the count 구령에 맞춰서 口令에 맞춰서 Guryeong-e majchwoseo
Without count 구령 없이 口令 없이 Guryeong eobs-i
Switch feet 발 바꿔 Bal bakkwo
Hand techniques
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
Hand techniques 수 기 手技 Su gi
Attack / Strike / hit 공격 攻擊 Gong-gyeog
…also Strike 치기 Chigi
Block 막기 Maggi
Punch/hit Gwon
Middle punch 중 권 中拳 Jung gwon
Back fist 갑 권 甲拳 / 角拳 Gab gwon
Knife hand (edge) 수도 手刀 Su Do
To pierce / spear Gwan
Spear hand 관 수 貫手 Gwan su
Ridge hand 역 수도 逆手刀 Yeog su do
Hammer fist 권도 拳刀 / 拳槌 Gweon do
Pliers hand 집게 손 Jibge son
Palm heel 장관 掌貫 Jang gwan
Elbow 팔꿈 Palkkum
Gooseneck 손목 등 Sonmog deung
Side punch 횡진 공격 橫進攻擊 Hoengjin gong gyeog
Mountain block 산 막기 山막기 San maggi
One finger fist 일 지 권 一指拳 il ji gwon
1 finger spear hand 일 지관 수 一指貫手 il ji gwan su
2 finger spear hand 이지관수 二指貫手 i ji gwan su
Double back fist 장갑권 長甲拳 Jang gab gwon
Double hammer fist 장 권도 長拳刀 Jang gwon do
Foot techniques
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
Foot techniques 족기 足技 Jog gi
Kick 차기 Chagi
Front kick 앞 차기 Ap chagi
…also front Snap kick 앞 차넣기 Ap chaneohgi
…also snap front kick 앞 뻗어 차기 Ap ppeod-eo chagi
Inside-out heel kick 안에서 밖으로 차기 An-eseo bakk-eulo chagi
Outside-in heel kick 밖에서 안으로 차기 Baggeso aneuro chagi
Stretching front kick 앞 뻗어 올리 기 Ap ppeod-eo olli gi
Round-house kick 돌려 차기 Dollyeo chagi
Side kick 옆 차기 Yeop chagi
…also Snap Side kick 옆 뻗어 차기 Yeop ppeod-eo chagi
Hook kick 후려기 차기 Hulyeogi chagi
…also hook kick 후려 차기 Huryeo chagi
Back kick 뒤 차기 Dwi chagi
…also Spin Back kick 뒤 돌려 차기 Dwi dollyeo chagi
Spin hook kick 뒤 돌려 후려기 차기 Dwi dollyeo hulyeogi chagi
Knee strike 무릎 차기 Mu reup chagi
Reverse round kick 빗 차기 Bit chagi
Stances
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
Stances 자세 姿勢 Jase
Ready stance 준비 자세 準備 姿勢 Junbi jase
Front stance 전굴 자세 前屈 姿勢 Jeongul jase
Back stance 후굴 자세 後屈 姿勢 Hugul jase
Horse stance 기마 자세 騎馬 姿勢 Gima jase
…also Horse Stance 기마립 자세 騎馬立 姿勢 Gimalip jase
Side Stance 사고립 자세 四股立 姿勢 Sagolib jase
Cross legged stance 교차 립 자세 交(叉/差)立 姿勢 Gyocha lib jase
Technique direction
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
Moving forward 전진 推進 Jeonjin
Backing up / retreat 후진 後進 Hujin
Sideways/laterally 횡진 橫進 Hoengjin
Reverse (hand/foot) 역진 逆進 Yeogjin
Lower 하단 下段 Hadan
Middle 중단 中段 Jungdan
Upper 상단 上段 Sangdan
Two handed 쌍수 雙手 Ssangsu
Both hands 양수 兩手 Yangsu
Lowest 최 하단 最下段 Choe hadan
Right side 오른 쪽 Oleun jjog
Left side 왼 쪽 Oen jjog
Other side/Twist 틀어 Teul-eo
Inside-outside 안에서 밖으로 An-eseo bakk-eulo
Outside inside 밖에서 안으로 Bakk-eseo an-eulo
Jumping / 2nd level 이단 二段 idan
Hopping/Skipping 뜀을 Ttwim-eul
Double kick 두 발 Du bal
Combo kick 연속 連續 Yeonsog
Same foot 같은 발 Gat-eun bal
Titles
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
School Owner/Founder/President 관장 館長 Gwanjang
Master instructor 사범 師範 Sabeom
Instructor/(Teacher) 교사/(선생) 敎師/(先生) Gyosa/(Seonsaeng)
Black Belt Dan
Student Geup
Master level 고단자 高段者 Godanja
Other/Miscellaneous
English Hangul (한글) Hanja (한자/漢字) Revised Romanization
School Gwan
Country Flag 국기 國旗 Guggi
Atten-hut! 차렷 Charyeot
Salute the flag 국기 배례 國旗 拜禮 Guggi baerye
Return 바로 Baro
Pay respect / bow 경례 敬禮 Gyeongnye
Moment of silence 묵념 默念 Mugnyeom
Sit down! 앉아! Anj-a!
Thank you 감사합니다 感謝합니다 Gamsa hamnida
Informal thank you 고맙습니다 Gomabseubnida
You’re welcome 천만에요 Cheonman-eyo
Uniform 도복 道服 Dobog
Belt Tti
Studio 도장 道場 Dojang
Test 심사 審査 Simsa
Self Defense 호신술 護身術 Ho sin sul
Sparring 대련 對練 daelyeon
Free sparring 자유 대련 自由 對練 Jayu daelyeon
Ground sparring 좌 대련 座 對練 Jwa daelyeon
One-step sparring 일 수식 대련 一數式 對練 il su sig daelyeon
Three-step sparring 삼 수식 대련 三數式 對練 Sam su sig daelyeon
Board breaking 격파 擊破 Gyeog pa

അവലംബം

[തിരുത്തുക]
  1. Wedlan, Candace A. (October 2, 1996). "Body Watch; Kicking Old Habits; Chuck Norris found he couldn't eat just anything after he hit his mid-30s. These days, TV's top ranger feasts on veggies, fowl and fish. And he tries to keep his distance from peanut clusters". The Los Angeles Times. Retrieved December 15, 2010.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ടാൻഷുഡു&oldid=3607120" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്