ഗിരിജയാ അജയാ അഭയാംബികയാ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ

മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ സംസ്കൃതഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഗിരിജയാ അജയാ അഭയാംബികയാ. ശങ്കരാഭരണം രാഗത്തിൽ ആദിതാളത്തിലാണ് ഈ കൃതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.[1][2][3] മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ അഭയാംബാവിഭക്തി കൃതികളിൽപ്പെട്ടതാണിത്.[4][5]


വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

ഗിരിജയാ അജയാ അഭയാംബികയാ
ഗിരീശ ജായയാ രക്ഷിതോഹം

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

ഹരിഹയാദി ദേവതാരാധിതയാ
ആത്മ സ്വരൂപ പ്രബോധിതയാ
ഹരിഹര ഗുരുഗുഹ സമ്മോദിതയാ
ആദീക്ഷാന്ത വർണ വേദിതയാ

ചരണം[തിരുത്തുക]

സമയ വിശേഷ നിര്യാണമുഖ ബീജ
നിർബീജ ദീക്ഷാ വിഷയ
കരണസമയാചരണോപയോഗ പൂജാ
സാമഗ്രീ സങ്‍ഗ്രഹാന്തക്കരണസമയ മത
പ്രതിപാദ്യാനുസരണ സാമാന്യ വിശേഷ
പ്രജാചരണമമത്വ നിരാകരണ ക്രിയായുത
സദ്ഭക്നാനാം ധർമാർഥ രൂപ
സമത്വ വൃത്തി വിതരണ നിപുണതര
സാമ്രാജ്യപ്രദാരുണചരണയാ

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Core of Karnatic Music_Karnataka Sangeethamrutham_Editor_AD Madhavan_Page8-16
  2. "Dikshitar: Abhayamba Vibhakti". Retrieved 2021-07-17.
  3. "Sangeeta Sudha". Retrieved 2021-07-17.
  4. "Aryam abhayambam bhajare re citta santatam - Rasikas.org". Archived from the original on 2021-07-17. Retrieved 2021-07-17.
  5. "Dikshitar: Abhayamba Vibhakti". Retrieved 2021-07-17.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]