ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കൽ, കാംബ്രിഡ്ജ് സ്‌പ്രിങ്ങ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Cambridge Springs Defense
abcdefgh
8
a8 black തേര്
c8 black ആന
e8 black രാജാവ്
f8 black ആന
h8 black തേര്
a7 black കാലാൾ
b7 black കാലാൾ
d7 black കുതിര
f7 black കാലാൾ
g7 black കാലാൾ
h7 black കാലാൾ
c6 black കാലാൾ
e6 black കാലാൾ
f6 black കുതിര
a5 black രാജ്ഞി
d5 black കാലാൾ
g5 white ആന
c4 white കാലാൾ
d4 white കാലാൾ
c3 white കുതിര
e3 white കാലാൾ
f3 white കുതിര
a2 white കാലാൾ
b2 white കാലാൾ
f2 white കാലാൾ
g2 white കാലാൾ
h2 white കാലാൾ
a1 white തേര്
d1 white രാജ്ഞി
e1 white രാജാവ്
f1 white ആന
h1 white തേര്
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Nbd7 5.Nf3 c6 6.e3 Qa5
ECO D52
ഉത്ഭവം First used 1892
Named after 1904 tournament, Cambridge Springs, Pennsylvania
Parent Queen's Gambit Declined
Synonym(s) Pillsbury Variation

ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കലിലെ ഒരു വേരിയേഷനായ കാംബ്രിഡ്ജ് സ്പ്രിങ്ങ് പ്രതിരോധം (പിൽസ്ബുറി വേരിയേഷൻ എന്നും അറിയപെടുന്നു) ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

1. d4 d5
2. c4 e6
3. Nc3 Nf6
4. Bg5 Nbd7
5. Nf3 c6
6. e3 Qa5