ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കൽ, കാംബ്രിഡ്ജ് സ്‌പ്രിങ്ങ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(Queen's Gambit Declined, Cambridge Springs Defense എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
Cambridge Springs Defense
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack bishopblack kingblack bishopblack rook8
7black pawnblack pawnblack knightblack pawnblack pawnblack pawn7
6black pawnblack pawnblack knight6
5black queenblack pawnwhite bishop5
4white pawnwhite pawn4
3white knightwhite pawnwhite knight3
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite queenwhite kingwhite bishopwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6 4.Bg5 Nbd7 5.Nf3 c6 6.e3 Qa5
ECO D52
ഉത്ഭവം First used 1892
Named after 1904 tournament, Cambridge Springs, Pennsylvania
Parent Queen's Gambit Declined
Synonym(s) Pillsbury Variation

ക്വീൻസ് ഗാംബിറ്റ് നിരസിക്കലിലെ ഒരു വേരിയേഷനായ കാംബ്രിഡ്ജ് സ്പ്രിങ്ങ് പ്രതിരോധം (പിൽസ്ബുറി വേരിയേഷൻ എന്നും അറിയപെടുന്നു) ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

1. d4 d5
2. c4 e6
3. Nc3 Nf6
4. Bg5 Nbd7
5. Nf3 c6
6. e3 Qa5