കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗീകരണ രീതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
An updated Köppen–Geiger climate map[1]
  Af
  Am
  As
  Aw
  BWh
  BWk
  BSh
  BSk
  Csa
  Csb
  Csc
  Cwa
  Cwb
  Cwc
  Cfa
  Cfb
  Cfc
  Dsa
  Dsb
  Dsc
  Dsd
  Dwa
  Dwb
  Dwc
  Dwd
  Dfa
  Dfb
  Dfc
  Dfd
  ET
  EF

ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗീകരണ രീതികളിൽ ഒന്നാണ് കോപ്പൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗീകരണ രീതി(Köppen climate classification). 1884-ലാണ് റഷ്യൻ-ജർമൻ കാലവസ്ഥാശാസ്ത്രജ്ഞനായ വ്ലാദിമിർ കോപ്പൻ ഇത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് [2][3] പിന്നീട് അദ്ദേഹം 1918-ലും 1936-ലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.[4][5]

Köppen climate classification scheme symbols description table.[1]
1st 2nd 3rd Description
A f Tropical Rainforest
m Monsoon
w Savanna, Wet
s Savanna, Dry
B W Arid Desert
S Steppe
h Hot
k Cold
n Mild
C s Temperate Dry summer
w Dry winter
f Without dry season
a Hot summer
b Warm summer
c Cold summer
D s Cold (continental) Dry summer
w Dry winter
f Without dry season
a Hot summer
b Warm summer
c Cold summer
d Very cold winter
E T Polar Tundra
F Eternal winter (ice cap)

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 Peel, M. C.; Finlayson, B. L.; McMahon, T. A. (2007). "Updated world map of the Köppen–Geiger climate classification". Hydrol. Earth Syst. Sci. 11: 1633–1644. doi:10.5194/hess-11-1633-2007. ISSN 1027-5606.{{cite journal}}: CS1 maint: unflagged free DOI (link) (direct: Final Revised Paper)
  2. Köppen, Wladimir (1884). Translated by Volken, E.; Brönnimann, S. "Die Wärmezonen der Erde, nach der Dauer der heissen, gemässigten und kalten Zeit und nach der Wirkung der Wärme auf die organische Welt betrachtet" [The thermal zones of the earth according to the duration of hot, moderate and cold periods and to the impact of heat on the organic world)]. Meteorologische Zeitschrift (published 2011). 20 (3): 351–360. Bibcode:2011MetZe..20..351K. doi:10.1127/0941-2948/2011/105 – via http://www.ingentaconnect.com/content/schweiz/mz/2011/00000020/00000003/art00009. {{cite journal}}: External link in |via= (help)
  3. Rubel, F.; Kottek, M (2011). "Comments on: 'The thermal zones of the Earth' by Wladimir Köppen (1884)". Meteorologische Zeitschrift. 20 (3): 361–365. Bibcode:2011MetZe..20..361R. doi:10.1127/0941-2948/2011/0258.
  4. Köppen, Wladimir (1918). "Klassification der Klimate nach Temperatur, Niederschlag and Jahreslauf". Petermanns Geographische Mitteilungen. Vol. 64. pp. 193–203, 243–248 – via http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/koeppen.htm. {{cite encyclopedia}}: External link in |via= (help)
  5. Köppen, Wladimir (1936). "C". In Köppen, Wladimir; Geiger (publisher), Rudolf (eds.). Das geographische System der Klimate [The geographic system of climates] (PDF). Vol. 1. Berlin: Borntraeger. {{cite encyclopedia}}: |work= ignored (help)

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]

കാലാവസ്ഥാ രേഖകൾ[തിരുത്തുക]