കാറ്റ് (യുണിക്സ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

യുണിക്സ്-സദൃശ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് cat. ഒരു ഫയലിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ കാണുവാനോ രണ്ടിലധികം ഫയലുകൾ കൂട്ടി ചേർക്കുന്ന തിനോ ഈ നിർദ്ദേശം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി[തിരുത്തുക]

cat [options] [file_names]

cat എന്ന നിർദ്ദേശം മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ചാൽ പ്രസ്തുത ഫയലിലെ ടെക്സ്റ്റ് കാണുവാൻ കഴിയും ഉദാ:- [localhost@localdomain]$ cat abc.txt [localhost@localdomain]$ this is contents from the file. [localhost@localdomain]$

ഫയലുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന രീതി.

[localhost@localdomain]$cat file1 file2 > file3

ഇങ്ങനെ ചെയ്‌താൽ file1,file2 എന്നീ രണ്ടു ഫയലിലെയും വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ file3 യിലേക്ക് എഴുതപ്പെടും.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാറ്റ്_(യുണിക്സ്)&oldid=2273081" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്