കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2013 സെപ്റ്റംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സെപ്റ്റംബർ 1 ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 2 വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 5 അമാവാസി
സെപ്റ്റംബർ 6 ചന്ദ്രനും ബുധനും അടുത്തു വരുന്നു.
ശുക്രനും ചിത്ര നക്ഷത്രവും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 8 ശുക്രനും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ 18 പൗർണ്ണമി.
സെപ്റ്റംബർ 25 ചിത്ര നക്ഷത്രവും ബുധനും അടുത്തു വരുന്നു.