കവാടം:ജ്യോതിശാസ്ത്രം/സംഭവങ്ങൾ/2013 ഡിസംബർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഡിസംബർ 1:- ചന്ദ്രനും ശനിയും അടുത്തു വരുന്നു.
ഡിസംബർ 2:- അമാവാസി
ഡിസംബർ 6:- ചന്ദ്രനും ശുക്രനും അടുത്തു വരുന്നു.
ഡിസംബർ 13:- ജമിനീഡ് ഉൽക്കാവർഷം
ഡിസംബർ 17:- പൗർണ്ണമി
ഡിസംബർ 26:- ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും അടുത്തു വരുന്നു.
ഡിസംബർ 29:- ശനിയും ചന്ദ്രനും അടുത്തു വരുന്നു.