കവാടം:ജീവശാസ്ത്രം/തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഫച്സ് സ്പോട്ട്

ഉയർന്ന ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ള രോഗികളുടെ മാക്യുലക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അപചയമാണ് ഫച്സ് സ്പോട്ട്. ഇത് ഫോർസ്റ്റർ-ഫച്സ് സ്പോട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
കൂടുതലറിയാൻ...