ആര്യഭടീയത്തിലെ അക്ഷരസംഖ്യകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അക്ഷരസംഖ്യകൾ

ആര്യഭടീയത്തിൽ ഒരു മഹായുഗത്തിൽ സൂര്യൻ (രവി), ചന്ദ്രൻ (ശശി), ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവകളുടെ ഭ്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണം മുതലായ വലിയ സംഖ്യകൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി അക്ഷരങ്ങളെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു

വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ (ക മുതൽ മ വരെയുള്ളവ) 1 മുതൽ 25 വരെയുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിക്കുന്നു. ക=1,ഖ=2,ഗ=3,ഘ=4,ങ്ങ=5
ച=6,ഛ=7,ജ=8,ഝ=9,ഞ=10
ട=11,ഠ=12,ഡ=13,ഢ=14,ണ=15
ത=16,ഥ=17,ദ=18,ധ=19,ന=20
പ=21,ഫ=22,ബ=23,ഭ=24,മ=25

അവർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾക്ക് (യ മുതൽ ഹ വരെയുള്ളവ) താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വിലകളും കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
യ=30 ര=40 ല=50 വ=60 ശ=70 ഷ=80 സ=90 ഹ=10

സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
അ = ആ =1
ഇ = ഈ =102
ഉ = ഊ =104
ഋ =106
ഌ =108
എ = ഏ =1010
ഐ =1012
ഒ = ഓ =1014
ഔ =1016
കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുടെ മൂല്യം അവയുടെ ഘടകങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളുടെ തുകയാണ്.

ഉദാഹരണം[തിരുത്തുക]

യ=30, യി=യ x ഇ=30x102, യു=യ x ഉ=30x104, യൈ=യ xഐ=30x1012

മന =മ + ന=ന+മ=25+20=45

ഗിയിങ്ങുശു എന്നതിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.
ഗി = ഗ x ഇ = 3x102= 300
യി = യ x ഇ =30x100 =3000
ങ്ങു =ങ്ങ x ഉ =5 x 104 = 50000
ശു = ശ xഉ=70 x 104 =70,0000


ആകെ =300 + 3000 + 50000 +70,0000 =75,3300

ഇനി ആര്യഭടീയത്തിലേക്ക്[തിരുത്തുക]

ആര്യഭടീയത്തിലെ ഗീതികാപാദം മൂന്നാം ശ്ലോകം:

               യുഗരവിഭഗണാഃ ഖുയുഘൃ
ശശി ചയഗിയിങ്ങുശു ഛൃലൃ
കു ങ്ങി ശി ബു ണ്ഌ ഷൃഖൃ പ്രാക്
ശനി ഡുങ്ങി വിഘ് വ,ഗുരു ഖിരിചുയുഭ
കുജ ഭദിലിഝുനു ഖൃ
ഭൃഗു ബുധ സൗരാഃ

ആധാരം:-ആര്യഭടീയ വ്യാഖ്യാനം-ഡോ.വി.ബി.പണിക്കർ
യുഗ =മഹായുഗം രവി = സൂര്യൻ ഭഗണം = ഭ്രമണം
ഖ=2 ഖു= 20000
യ=30 യു= 300000
ഘ=4 ഘ്യ=4000000
ഖുയുഘ്യ= 4,320,000 ഒരു മഹായുഗത്തിലെ സൂര്യഭ്രമണങ്ങളുടെ (വർഷങ്ങളുടെ) എണ്ണം = 4,320,000

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]