ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റിയും രക്ഷാകർത്തൃത്വവും നിയമം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുള്ള മൈനോറിറ്റിയും രക്ഷാകർത്തൃത്വവും സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ് ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റിയും രക്ഷാകർത്തൃത്വവും ആക്ട്,1956 (Hindu Minority and Guardianship Act,1956).18 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ആൾ മൈനറായി ഈ നിയമം പരിഗണിക്കുന്നു.മൈനറുടെ രക്ഷാകർത്താക്കൾ ആരെല്ലാമാണെന്നും മൈനറുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ അധികാരങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഈ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നിയമം ജമ്മു-കാഷ്മീർ ഒഴികെയുള്ള ഇൻഡ്യ മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതും, കൂടാതെ ഈ ആക്ടിന്റെ പരിധിക്ക് വെളിയിൽ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ബാധകമാണ്. വീരശൈവ, ലിംഗായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ, പ്രാർത്ഥന, ആര്യസമാജം എന്നിവയിലെ അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വികാസ രൂപത്തിൽ പെട്ട് മതം കൊണ്ട് ഹിന്ദുവായവർക്കും, ബുദ്ധ, ജൈന, സിഖു മതക്കാർക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. എന്നാൽ മുസ്ലിം, ക്രിസ്റ്റ്യൻ, പാർസി, യഹൂദ മതക്കാർക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമല്ല.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]