സ്റ്റെയ്‌റ്റ്മെന്റ് (കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റ്. പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നോ അധിലധികമോ സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റ് എന്നത് ഇംപെറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയുടെ ഒരു വാക്യഘടനയാണ്, അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.[1]അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാം രൂപപ്പെടുന്നത് ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളുടെ ക്രമം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ആന്തരിക ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം (ഉദാ. എക്സ്പ്രഷനുകൾ).

പല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളും (ഉദാ. അഡ, അൽഗോൾ 60, സി, ജാവ, പാസ്കൽ) സ്റ്റേറ്റുമെന്റുകൾ, നിർവചനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷനുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് ഒരു നിർവചനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷൻ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു, അതേസമയം ഒരു സ്റ്റേറ്റുമെന്റ് ആ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]


  1. "statement". webopedia. ശേഖരിച്ചത് 2015-03-03.