സ്റ്റെയ്‌റ്റ്മെന്റ് (കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ഭാഷകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റ്. പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഒന്നോ അധിലധികമോ സ്റ്റെയ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാവും.