സൂപ്പർ സ്ട്രിങ്ങ് സിദ്ധാന്തം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


String theory
Superstring theory
Theory
String theory
Superstrings
Bosonic string theory
M-theory (simplified)
Type I string · Type II string
Heterotic string
String field theory
Holographic principle

പ്രകൃതിയിലെ അടിസ്ഥാനബലങ്ങളെയും കണങ്ങളെയും സൂപ്പർസമമിതിയുളള നാരുകളുടെ കമ്പനങ്ങളുടെ ആകെതുകയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് സൂപ്പർസ്ട്രിങ്ങ് സിദ്ധാന്തം . സൂപ്പർ സമമിതിയുള്ള നാരുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രിങ്ങ് സിദ്ധാന്തം. ബോസോണിക് സ്ട്രിങ്ങ് സിദ്ധാന്തത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഫെർമിയോണുകളെയും സൂപ്പർസമമതിയെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് സൂപ്പർസ്ട്രിങ്ങ് സിദ്ധാന്തം രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ എന്ന വാക്കിന് സൂപ്പർ സമമിതി എന്ന അർഥത്തിലാണ് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.