സുബാനള്ളാ

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search
Allah
Allāh - (الله)

Islamic God

ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വം എന്ന് അർത്ഥം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അറബി വാക്കാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് (അറബി سبحان الله) മുഹമ്മദ് ബിൻ അബീബക്കർ അബ്ദുൾഖാദർ അൽ-റസീ തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരാമർശിക്കുന്നു.

ഇസ്‌ലാമിക പ്രാർത്ഥനയായ നമസ്കാരത്തിലും മറ്റും ഈ പദം പരാമർശിച്ചു കാണാം