സഹാലാത്രോപസ് ത്ചാടെൻസിസ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Sahelanthropus tchadensis
"Toumaï"
Temporal range: Late Miocene
Cast of a Sahelanthropus tchadensis skull (Toumai)
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Tribe:
Subtribe:
Genus:
Sahelanthropus

Brunet et al., 2002[1]
Species:
S. tchadensis
Binomial name
Sahelanthropus tchadensis
Brunet et al., 2002

ഏഴു മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന, വൻ കുരങ്ങുകളുടെ (Homindae) വംശത്തിൽപ്പെട്ട ജീവവർഗമാണ് സഹാലാത്രോപസ് ത്ചാടെൻസിസ് (Sahelanthropus tchadensis ). ഇവയുടെ ജീവാശ്മങ്ങൾ മധ്യആഫ്രിക്കയിലെ മരുഭൂമിയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Usually, all authors of a taxon description are cited. In this case they are so many however that for layout reasons the list is abbreviated. The full citation is:
    Brunet, Guy, Pilbeam, Mackaye, Likius, Ahounta, Beauvilain, Blondel, Bocherens, Boisserie, De Bonis, Coppens, Dejax, Denys, Duringer, Eisenmann, Fanone, Fronty, Geraads, Lehmann, Lihoreau, Louchart, Mahamat, Merceron, Mouchelin, Otero, Pelaez Campomanes, Ponce de León, Rage, Sapanet, Schuster, Sudre, Tassy, Valentin, Vignaud, Viriot, Zazzo, & Zollikofer, 2002.