സംവാദം:സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബഗ്ഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

English text for further editing in transliterator: oru kaMpyUTTar~ prOgrAM, athu rUpakalpana cheythathil~ ninnu vyathyasthamAyi pravarththikkukayuM, kAraNaM kaNTeththAn~ sAdhikkAthe varukayuM cheyyunpOL~, prOgrAmil~ bagg~ uNTennu paRayuM. prOgrAM pariSOdhichch~, kuzhappamenthennu kaNTeththi, bagg~ illathAkkunnathine DIbaggingng~ ennu viLikkunnu. DIbag~ cheyyAnAyi dhArALaM sOfTuveyaRukaL~ labhyamANu. aththaraM sOfTuveyaRukaLAN~ DIbaggaRukaL~. jiDibi, Dibieks~ (DBX), thuTangngiyava yUniks~ OpaREtingng~ sistamile DIbaggaRukaLAN~.

1870-kaLil thanne, yanthra bhAgangngaLile thakarARukaLe bagg~ ennu viSEshippichchirunnu. 1941-l amErikkayile oru elakTrO-mekkanikkal~ kanpyUTTaRAya mArk~ 2-le thakarArinu kAraNamAyath~ oru prANi(bagg~) AyirunnennuM, ath~ kaNTeththiyath~ amErikkakkAriyAya grEs~ hOppar~ enna kaMpyUTTar~ SAsthrajnjayANennuM, charithraM paRayunnu. vasthutha enthAyAluM, bagg~ enna vAkk~ kaMpyUTTar~ nighaNDhuvil~ sthhAnaM piTichchathil~, I saMbhavaththinu nalla pangkuNTAkaNaM.

anubandha vishayangngaL~

viSvavikhyAthamAya kaMpyUTTar~ baggukaL~ Deebaggar~ paTTika

kanpyU