സംയോജിത കൊയ്ത്തുയന്ത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
സംയോജിത ഹാർവെസ്റ്ററിന്റെ ഡ്രോൺ വീഡിയോ 2022

ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രമാണ് സംയോജിത കൊയ്തു യന്ത്രം.കൊയ്യൽ,ധാന്യം മെതിക്കൽ,ചേറൽ എന്നിവക്കെല്ലാം സാധിക്കുന്ന യന്ത്രമാണിത്. ഗോതമ്പ്,ഓട്സ്,കമ്പ് എന്ന ധാന്യം,ചോളം , സൊയാബീൻ തുടങ്ങിയ കൊയ്തെടുക്കാനും മെതിക്കാനുമെല്ലാം ഈ യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

A Lely open-cab combine.
സംയോജിത കൊയ്തു യന്ത്രങ്ങളിലൊന്ന്.
ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഹെൻറിയിൽ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലൊന്ന്.