വർഗ്ഗം:കോർ യൂഡികോട്ടുകൾ എന്ന ക്ലേയ്ഡ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കോർ യൂഡികോട്ടുകൾ എന്ന ക്ലേയ്ഡ് എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ അതിവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കോർ യൂഡികോട്ടുകൾ എന്ന ക്ലേയ്ഡ് എന്ന വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപവർഗ്ഗവൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപവർഗ്ഗം മാത്രമാണുള്ളത്.