വിമാനങ്ങളിലൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Aircraft weapons എന്നാൽ ആകാശ മാർഗ്ഗം ഉപോയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളാണ്. ഇതിൽ വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൂരെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി ആക്രമിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പാണ്.