വിക്കിപീഡിയ:വിക്കി യജ്ഞം (വിക്കിവൽക്കരണം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിവൽ‌ക്കരിക്കേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വിക്കിവിന്യാസമനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായുള്ള കൂട്ടായ സംരംഭമാണ് വിക്കിവൽക്കരണ യജ്ഞം.