വിക്കിപീഡിയ:വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വിക്കിമീഡിയ ഇന്ത്യ ന്യൂസ്‌ലെറ്ററിനായി മലയാളം വിക്കിയുടെ വാർത്തകൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഇടം