വിക്കിപീഡിയ:ചിത്രങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശ അനുബന്ധങ്ങൾ/മറ്റുള്ളവ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Images of unknown usability[തിരുത്തുക]

The following tags do not adequately indicate whether they can be used on Wikipedia. Please add source and licence information, if not provided, and a fair use rationale if the image is being used under fair use.

  • {{C-ADOD}} - for media subject to the copyright rules of the Australian Department of Defence.
  • {{FinnishDefenceForces}} — for media copyrighted by the Finnish Defence Forces. See [1]
  • {{flagimage}} — Images of governmental flags whose copyright status is unknown.
  • {{PD-Germany}} — for photographic works and other images where the German photographer (or creator) died more than 70 years ago. Due to this tag's history, many images whose creators died less than 70 years ago are tagged with this tag. Source and licencing information should be added.
  • {{ImageRound-Nosource}} - for photographs of 3D (non-flat) works of art where the art work itself is in the public domain, but the source of the photograph is not known.

Presumed free images[തിരുത്തുക]

  • {{GFDL-presumed|Username}} These are images that have been unverified to be free of copyright issues, but some user (the one whose username is the parameter value) in good faith believes to have been created by the uploader and hence are mostly public domain or GFDL, i.e. redistributable under the GFDL. This is especially useful for images uploaded until mid-2004, at a time when uploaders weren't warned to add image copyright tags. In the early years of Wikipedia all images were presumed to be GFDL-compatible unless found to be otherwise (and deleted, usually), and most images were hence not tagged with their copyright status.