ലോൺ സിൻഡികേഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

കക്ഷിയുടെ പദ്ധതിച്ചെലവുകൾക്കും,പ്രവർത്തന മൂലധനത്തിനും ആവശ്യമായ ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി,വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപസ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും വായ്പകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും അതിനുവേണ്ട ക്റമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ലോൺ സിൻഡിക്കേഷൻ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ലോൺ_സിൻഡികേഷൻ&oldid=3415406" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്