ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2013/മത്സരം-3

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. Nf3 d5 11. Nxd4 exd4 21. h4 Kh7 31. Nxe6+ fxe6
2. g3 g6 12. Ne4 c6 22. Nd2 Be5 32. Be4 cxd3
3. c4 dxc4 13. Bb4 Be6 23. Qg4 h5 33. Rd2 Qb4
4. Qa4+ Nc6 14. Qc1 Bd5 24. Qh3 Be6 34. Rad1 Bxb2
5. Bg2 Bg7 15. a4 b6 25. Qh1 c5 35. Qf3 Bf6
6. Nc3 e5 16. Bxe7 Qxe7 26. Ne4 Kg7 36. Rxd3 Rxd3
7. Qxc4 Nge7 17. a5 Rab8 27. Ng5 b5 37. Rxd3 Rd8
8. 0-0 0-0 18. Re1 Rfc8 28. e3 dxe3 38. Rxd8 Bxd8
9. d3 h6 19. axb6 axb6 29. Rxe3 (ചിത്രം) Bd4 39. Bd3 Qd4
10. Bd2 Nd4 20. Qf4 Rd8 30. Re2 c4 40. Bxb5 Qf6
നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
41. Qb7+ Be7 51. Kxe5 Bxg3+
42. Kg2 g5 പോയന്റ് ½ ½
43. hxg5 Qxg5
44. Bc4 h4
45. Qc7 hxg3
46. Qxg3 e5
47. Kf3 Qxg3+
48. fxg3 Bc5
49. Ke4 Bd4
50. Kf5 Bf2