ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2013/മത്സരം-1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ് നീക്കം വെളുപ്പ് കറുപ്പ്
1. Nf3 d5 11. c5 Nc4
2. g3 g6 12. Bc1 Nd5
3. Bg2 Bg7 13. Qb3 (ചിത്രം) Na5
4. d4 c6 14. Qa3 Nc4
5. 0-0 Nf6 15. Qb3 Na5
6. b3 0-0 16. Qa3 Nc4
7. Bb2 Bf5 പോയന്റ് ½ ½
8. c4 Nbd7
9. Nc3 dxc4
10. bxc4 Nb6