ലിബേറിയൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസിനിലെ ശിലാചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Rock art of the Iberian Mediterranean Basin
Arte rupestre arco mediterraneo.png
Location of sites belonging to the Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula.
യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനം
സ്ഥാനംസ്പെയിൻ Edit this on Wikidata
IncludesAbric de Can Ximet, Abriga de los Idolos, Abrigo Grande de minateda, Abrigo II (Abrigo de la fuente de la Arena o Caras), Abrigo de la fuente de Montañoz I, Abrigo de la fuente de Montañoz II, Abrigo de las Cañadas I, Abrigo de las Cañadas II, Abrigo de las Colmenas, Albrigo de Jutia II, Arroyo de martín Pérez, Barranco de Campells I, Barranco de Campells II, Barranco de la Plana I, Barranco de la Plana II, Benirrama abric I, Benirrama abric II, Camino de la Cova Plana I, Camino de la Cova Plana II, Cave of Niño, Cavidad I (Torcal de las Bojadillas) friso de los T, Cavidad II (Torcal de las Boladillas), Cavidad III (Torcal de las Bojadillas), Cavidad IV (Torcal de las Bojadillas), Cavidad V (Torcal de las Bojadillas), Cavidad VI (Toral de las Bojadillas), Cavidad VII (Torcal de las Bojadillas), Cejo Cortado I, Cejo Cortado II, Cimbarrillo ma Antonia I, Cimbarrillo ma Antonia II, Cingle de la Mola Remígia, shelter 1, Cingle de la Mola Remígia, shelter 10, Cingle de la Mola Remígia, shelter 2, Cingle de la Mola Remígia, shelter 3, Cingle de la Mola Remígia, shelter 4, Cingle de la Mola Remígia, shelter 5, Cingle de la Mola Remígia, shelter 6, Cingle de la Mola Remígia, shelter 8, Cingle de la Mola Remígia, shelter 9, Concejal I, Concejal II, Concejal III, Cortijo de Sorbas I, Cortijo de Sorbas II, Cova Fosca, Cova Remígia, shelter 1, Cova Remígia, shelter 2, Cova Remígia, shelter 3, Cova Remígia, shelter 4, Cova Remígia, shelter 5, Cova Remígia, shelter 6, Cova dels Cavalls, Cueva de Moncín I, Las Casas de las Ingenieros I, Las Casas de las Ingenieros Il, Les Aparets Coves, Letreros de los Mártires, Mas de Patriciel I, Molí Darrer, shelter 1, Molí Darrer, shelter 2, Molí Darrer, shelter 3, Olula, Pedra de les Orenetes, Poyo Inf. de la Cimbarra, Prado del Azogue, Prado del Tornero I, Prado del Tornero II, Prado del Tornero III, Q11680154, Q15522768, Q16159057, Q16159066, Q16159079, Q16159106, Q16190015, Q16190018, Q16190020, Q16190022, Q16190027, Q16191687, Q17586690, Q17587697, Q18006394, Q18199961, Q18199963, Q20901153, Q20984984, Q20984985, Q20984986, Q20985659, Q20985661, Q20985663, Q20985665, Q20985667, Q20985669, Q21013553, Q21013554, Q21013568, Q21081295, Q21081307, Q24058712, Q27004540, Q30908898, Q42449859, Q42449871, Q43074413, Q43078072, Q43078281, Q43078394, Q43082168, Q43082184, Q43082200, Q43082214, Q43082225, Q43082238, Q43082272, Q43082288, Q43082327, Q43082338, Q43128443, Q43128454, Q43128476, Q43128488, Q43128501, Q43128514, Q43128525, Q43128537, Q43128559, Q43128571, Q43129068, Q43144036, Q43144044, Q43144049, Q43144056, Q43144066, Q43144074, Q43144082, Q43144091, Q43144106, Q43144112, Q43144124, Q43144135, Q43145471, Q43146464, Q43146472, Q43146484, Q43146496, Q43146511, Q43146523, Q43147125, Q43147131, Q43147139, Q43147146, Q43147152, Q43147160, Q43147183, Q43147188, Q43147211, Q43147262, Q43147271, Q43147279, Q43147287, Q43147300, Q43147311, Q43147331, Q43147338, Q43147347, Q43147383, Q43147412, Q43147418, Q43147468, Q43147497, Q43147503, Q43147553, Q43147591, Q43147598, Q43147610, Q43147616, Q43147624, Q43147631, Q43147638, Q43147645, Q43147657, Q43147664, Q43147671, Q43147678, Q43147689, Q43147696, Q43147705, Q43147712, Q43147721, Q43147729, Q43147738, Q43147750, Q43147760, Q43147765, Q43147775, Q43147783, Q43147792, Q43147799, Q43147806, Q43147813, Q43147820, Q43147827, Q43147834, Q43147840, Q43147845, Q43147853, Q43147860, Q43147870, Q43147883, Q43147893, Q43147903, Q43147922, Q43147930, Q43147939, Q43147950, Q43147960, Q43147967, Q43147977, Q43147986, Q43147993, Q43147999, Q43148005, Q43148013, Q43148019, Q43148025, Q43148032, Q43148040, Q43148046, Q43148052, Q43148056, Q43148065, Q43148074, Q43148079, Q43148085, Q43148095, Q43148103, Q43148112, Q43148120, Q43148129, Q43148133, Q43148138, Q43148142, Q43148145, Q43148152, Q43148160, Q43148191, Q43148198, Q43148206, Q43148216, Q43148227, Q43148238, Q43148250, Q43148256, Q43148269, Q43148277, Q43148284, Q43148298, Q43148305, Q43148313, Q43148318, Q43148324, Q43148332, Q43148342, Q43148350, Q43148357, Q43148366, Q43148376, Q43148385, Q43148397, Q43148415, Q43148424, Q43148439, Q43148459, Q43148470, Q43148480, Q43148490, Q43148498, Q43148508, Q43148511, Q43148528, Q43148550, Q43148561, Q43148572, Q43148582, Q43148589, Q43148597, Q43148607, Q43148616, Q43148627, Q43148633, Q43148641, Q43148664, Q43148673, Q43148679, Q43148689, Q43148696, Q43148705, Q43148713, Q43148720, Q43148727, Q43148733, Q43148748, Q43148754, Q43148765, Q43148771, Q43148774, Q43148778, Q43148790, Q43148799, Q43148809, Q43148814, Q43148915, Q43148957, Q43148986, Q43149060, Q43149083, Q43149094, Q43149104, Q43149120, Q43149134, Q43149161, Q43149170, Q43149179, Q43149187, Q43149197, Q43149203, Q43149212, Q43149218, Q43149224, Q43149249, Q43149261, Q43149269, Q43149277, Q43149282, Q43149292, Q43149324, Q43149333, Q43149343, Q43149353, Q43149359, Q43149368, Q43149384, Q43149392, Q43149404, Q43149412, Q43149417, Q43149425, Q43149436, Q43149446, Q43149455, Q43149459, Q43149467, Q43149476, Q43149483, Q43149499, Q43149504, Q43149508, Q43149516, Q43149535, Q43149542, Q43149562, Q43149577, Q43149593, Q43149621, Q43149635, Q43149648, Q43149659, Q43149674, Q43149686, Q43149700, Q43149713, Q43149724, Q43149755, Q43149769, Q43149779, Q43149829, Q43149837, Q43149872, Q43149883, Q43149894, Q43149918, Q43149934, Q43149961, Q43149972, Q43149982, Q43150003, Q43150014, Q43150024, Q43150037, Q43150064, Q43150074, Q43150087, Q43150099, Q43150139, Q43150152, Q43150190, Q43150206, Q43150217, Q43150224, Q43150232, Q43150244, Q43150255, Q43150267, Q43150278, Q43150291, Q43150304, Q43150314, Q43150336, Q43150346, Q43150359, Q43150369, Q43150379, Q43150394, Q43150417, Q43150424, Q43150436, Q43150447, Q43150459, Q43150466, Q43150479, Q43150506, Q43150518, Q43150526, Q43150553, Q43150564, Q43150607, Q43150694, Q43150720, Q43150728, Q43150736, Q43150756, Q43150763, Q43151035, Q43151042, Q43151050, Q43151058, Q43151064, Q43151075, Q43151087, Q43151097, Q43151107, Q43151120, Q43151133, Q43151147, Q43151159, Q43151172, Q43151182, Q43151192, Q43151203, Q43151227, Q43151236, Q43151249, Q43151258, Q43151269, Q43151278, Q43151284, Q43151292, Q43151320, Q43151332, Q43151340, Q43151353, Q43151365, Q43151376, Q43151386, Q43151397, Q43151410, Q43151420, Q43151436, Q43151450, Q43151479, Q43151508, Q43151529, Q43151536, Q43151544, Q43151556, Q43151565, Q43151576, Q43151585, Q43151593, Q43151605, Q43151614, Q43151624, Q43151637, Q43151647, Q43151656, Q43151660, Q43151666, Q43151674, Q43151676, Q43151687, Q43151698, Q43151707, Q43151712, Q43151717, Q43151724, Q43151732, Q43151743, Q43151754, Q43151763, Q43151771, Q43151781, Q43151793, Q43151802, Q43151815, Q43151826, Q43151837, Q43151850, Q43151861, Q43151873, Q43151883, Q43151901, Q43151911, Q43151926, Q43151937, Q43151948, Q43151959, Q43151967, Q43151975, Q43151991, Q43152002, Q43152013, Q43152021, Q43152032, Q43152049, Q43152065, Q43152079, Q43152091, Q43152099, Q43152110, Q43152118, Q43152130, Q43152141, Q43152153, Q43152167, Q43152179, Q43152190, Q43152202, Q43152217, Q43152236, Q43152244, Q43152249, Q43152256, Q43152265, Q43152271, Q43152278, Q43152283, Q43152287, Q43152296, Q43152302, Q43152323, Q43152336, Q43152346, Q43152362, Q43152374, Q43152389, Q43152400, Q43152414, Q43152428, Q43152440, Q43152449, Q43152462, Q43152475, Q43152486, Q43152493, Q43152501, Q43152510, Q43152518, Q43152526, Q43152534, Q43152542, Q43152551, Q43152562, Q43152573, Q43152584, Q43152591, Q43152600, Q43152612, Q43152625, Q43152634, Q43152643, Q43152666, Q43152676, Q43152710, Q43152720, Q43152730, Q43152740, Q43152749, Q43152761, Q43152769, Q43152782, Q43152793, Q43152804, Q43152815, Q43152827, Q43152834, Q43152839, Q43152846, Q43152854, Q43152860, Q43152867, Q43161099, Q43164575, Q43166306, Q43176586, Q43176609, Q43176616, Q43176636, Q43176651, Q43176687, Q43176844, Q43176868, Q43176876, Q43176887, Q43176909, Q43178279, Q43178312, Q43178321, Q43178334, Q43178345, Q43178356, Q56233508, Q56234816, Q56234884, Q5637120, Q56447697, Q5655371, Q5655373, Q56599131, Q56633815, Q56660974, Q56755951, Q56756009, Q56756030, Q56759487, Q56791713, Q56791714, Q56791716, Q56791718, Q56791720, Q56791721, Q56791723, Q56791726, Q56791728, Q56791730, Q56791731, Q56824907, Q56824908, Q56824910, Q56824911, Q56824912, Q56824915, Q56824916, Q56824917, Q56824918, Q56824920, Q56824921, Q56824922, Q56824923, Q56824924, Q56824925, Q56824926, Q56824927, Q56824928, Q56824929, Q56824930, Q56824931, Q56824932, Q56824933, Q56824934, Q56824935, Q56824936, Q56824937, Q56824938, Q56824939, Q56824940, Q56824941, Q56824942, Q56824943, Q56824944, Q56824945, Q56824946, Q56824947, Q56824948, Q56824949, Q56824950, Q56824951, Q56824952, Q56824953, Q56824954, Q56824955, Q56824956, Q56824958, Q56824959, Q56824960, Q56824961, Q56824962, Q56824963, Q56824964, Q56824965, Q56824966, Q56824967, Q56824968, Q56824969, Q56824970, Q56824971, Q56824973, Q56824975, Q56824976, Q5790364, Q5794188, Q58641825, Q6023312, Q6418547, Q8352480, Queso, Roca de Marta, Roca dels Moros, Sa Cova de ses Lletres, Sierra de los Rincones I, Tabla de Pochico, Tortosilla rockshelters, Valcomuna, Vall de Caballé I, Vall de Mamet I, Vall de Mamet II, Vallbufandes I, Valmayor IV, Valmayor V, Zona 1 (Solana de las Covachas), Zona 2 (Solana de las Covachas), Zona 3 (Solana de las Covachas), Zona 4 (Solana de las Covachas), Zona 5 (Solana de las Covachas), Zona 6 (Solana de las Covachas), Zona 7 (Solana de las Covachas), Zona 8 (Solana de las Covachas), Zona 9 (Solana de las Covachas), abrigo central del Estrecho de Santonje, abrigo de Lázar, abrigo de la Cañada de la Cruz, abrigo del Cerro Vitar, abrigo del Melgar, abrigo del Panal, abrigo derecho del Estrecho de Santonje, abrigo izquierda del Estrecho de Santonje, cueva Chiquita, cueva de la Feliceta, cueva del Clarillo, maina, mingarnao I, mingarnao II, molino de las fuentes I, molino de las fuentes II o de Sautuola Edit this on Wikidata
മാനദണ്ഡംiii[1]
അവലംബം874
നിർദ്ദേശാങ്കം39°47′24″N 1°02′00″W / 39.79°N 1.0333°W / 39.79; -1.0333
രേഖപ്പെടുത്തിയത്1998 (22nd വിഭാഗം)

700ലധികം സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചരിത്രാതീത ശിലാചിത്രങ്ങളാണ് ലിബേറിയൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസിനിലെ ശിലാചിത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് 1998 ൽ യുനെസ്കോ ലോകപൈതൃകസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സ്പെയിനിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്താണുള്ളത്. അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക്, കൂടുതലും മെസോലിത്തിക്, ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ ശിലകളാണിവ. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ചെറിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയിൽ മിക്കതും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവയാണിവ. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസിൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത്. ചില സൈറ്റുകൾ കടലോരത്തും കാണപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ സൈറ്റുകളും അറഗോൺ, കാസ്റ്റിലെ-ലാ മൻച എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ലെവന്റൈൻ ആർട്ട് (കിഴക്കൻ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് എന്നാണിതിനർത്ഥം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]