ലിബേറിയൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസിനിലെ ശിലാചിത്രങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Rock art of the Iberian Mediterranean Basin
Location of sites belonging to the Rock Art of the Mediterranean Basin on the Iberian Peninsula.
യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക സ്ഥാനം
സ്ഥാനംസ്പെയിൻ Edit this on Wikidata
IncludesAbric d'Ermites I, Abric d'Ermites II, Abric d'Ermites IIIa, Abric d'Ermites IIIb, Abric d'Ermites IV, Abric d'Ermites IX, Abric d'Ermites V, Abric d'Ermites V exterior, Abric d'Ermites VI, Abric d'Ermites VII, Abric d'Ermites VIII, Abric d'Esquarterades I, Abric d'Esquarterades II, Abric de Can Castellví, Abric de Can Ximet, Abric de Gallicant, Abric de Lambert, Abric de Seguili, Abric de la Baridana I, Abric de la Baridana II, Abric de la serra de la Mussara, Abric de la vall de l'Ingla, Abric de les Llibreres, Abric del Mas d'en Carles, Abric del Mas d'en Gran, Abric del Mas d'en Ramon d'en Bessó, Abric del barranc de Canà, Abric dels Masets, Abrics de l'Apotecari, Abriga de los Idolos, Abrigo Cerro de la Caldera, Abrigo Cimbarrillo Prado Reches, Abrigo Grande de minateda, Abrigo II (Abrigo de la fuente de la Arena o Caras), Abrigo La Alamedilla, Abrigo Morciguilla de la Cepera, Abrigo de Don Pedro Mota, Abrigo de Jesús Galdón, Abrigo de Lázaro, Abrigo de Manolo Vallejo, Abrigo de la Cama del Pastor, Abrigo de la Cañada de la Cruz, Abrigo de la Ceja de Piezarrodilla, Abrigo de la Cerrada del Tío Jorge, Abrigo de la Cocinilla del Obispo, Abrigo de la Fuente del Cabrerizo, Abrigo de la Pareja, Abrigo de la Paridera de Tormón, Abrigo de la Tejera, Abrigo de la Yedra, Abrigo de la fuente de Montañoz I, Abrigo de la fuente de Montañoz II, Abrigo de las Cabras, Abrigo de las Cabras Blancas, Abrigo de las Cañadas I, Abrigo de las Cañadas II, Abrigo de las Colmenas, Abrigo de las Figuras Diversas, Abrigo de los Arqueros Negros, Abrigo de los Dos Caballos, Abrigo de los Hoyos I, Abrigo de los Hoyos II, Abrigo de los Molinos I, Abrigo de los Molinos II, Abrigo de los Toros del Prado del Navazo, Abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados, Abrigo del Ciervo, Abrigo del Ciervo, Abrigo del Engarbo, Abrigo del Gabar, Abrigo del Medio Caballo, Abrigo del Melgar, Abrigo del Panal, Abrigo del Plano del Pulido, Abrigo del Tío Campano, Abrigo las Covachas, Abrigos del Arroyo de Tiscar, Albrigo de Jutia II, Arpán L, Arroyo de martín Pérez, Balma d'en Roc, Balma de la Fabriqueta, Balma de la Vall de la Coma, Balma de les Ovelles, Balma del Pantà, Balma dels Punts, Barfaluy I, Barranc de Benialí, abric IV, Barranc de Famorca (Abric V), Barranc de Famorca (Abric VI), Barranc de Famorca (Shelter II), Barranc de Famorca (Shelter IV), Barranc de Famorca, shelter I, Barranc de Famorca, shelter III, Barranc de l'Infern, group IV shelter III, Barranc de la Bil·la (Shelter I), Barranc de la Magrana, Barranc del Xorquet, Barranco de Campells I, Barranco de Campells II, Barranco de la Cueva, grupo I, Barranco de la Cueva, grupo II, Barranco de la Plana I, Barranco de la Plana II, Benirrama abric I, Benirrama abric II, Britus I, Britus II, Calçades del Matà, Camino de la Cova Plana I, Camino de la Cova Plana II, Cave of Niño, Cavidad I (Torcal de las Bojadillas) friso de los T, Cavidad II (Torcal de las Boladillas), Cavidad III (Torcal de las Bojadillas), Cavidad IV (Torcal de las Bojadillas), Cavidad V (Torcal de las Bojadillas), Cavidad VI (Toral de las Bojadillas), Cavidad VII (Torcal de las Bojadillas), Cañada de Marco, Cejo Cortado I, Cejo Cortado II, Chimiachas E, Chimiachas L, Cimbarrillo ma Antonia I, Cimbarrillo ma Antonia II, Cingle de la Mola Remígia, shelter 1, Cingle de la Mola Remígia, shelter 10, Cingle de la Mola Remígia, shelter 2, Cingle de la Mola Remígia, shelter 3, Cingle de la Mola Remígia, shelter 4, Cingle de la Mola Remígia, shelter 5, Cingle de la Mola Remígia, shelter 6, Cingle de la Mola Remígia, shelter 8, Cingle de la Mola Remígia, shelter 9, Cingle del Mas d'en Josep, Cinto Ventana Cave, Concejal I, Concejal II, Concejal III, Conjunto de abrigos de Río Frío, Cortijo de Sorbas I, Cortijo de Sorbas II, Cova Alta (Shelter I), Cova Alta (Shelter II), Cova Alta (Shelter III), Cova Fosca, Cova Remígia, shelter 1, Cova Remígia, shelter 2, Cova Remígia, shelter 3, Cova Remígia, shelter 4, Cova Remígia, shelter 5, Cova Remígia, shelter 6, Cova de Cabrafeixet, Cova de Vallmajor, Cova de l'Escoda, Cova de les Aranyes del Carabassí, Cova de les Calobres, Cova de les Creus, Cova del Barranc del Migdia, Cova del Cingle, Cova del Cogulló, Cova del Mançano, Cova del Pi, Cova del Racó d'en Perdigó, Cova del Ramat, Cova del Tabac, Cova del Taller, Cova dels Cavalls, Cova dels Segarulls, Cova dels Vilars, Covatina del Tossalet del Mas de la Rambla, Covatxa de l'Aigua Amarga, Covatxa del barranc del Diable, Coves Roges, shelter II, Coves d'Antona, Coves del Civil, Cueva Ambrosio, Cueva de Apolinario, Cueva de Doña Clotilde, Cueva de Moncín I, Cueva de la Hiedra, Cueva de la Mina, Cueva de la Vieja, Cueva de la fuente del Trucho, Cueva de los Arcos, Cueva de los Mosquitos, Cueva del Clarillo, Cueva del Encajero, Cueva del Reloj, Cuevas de Cerro Vitar, El Cerrao, El Corral de Silla, El Garrofero, El Lavadero de Tello, abrigo II, El Lavadero de Tello, abrigo III, El Lavadero de Tello, abrigo IV, El Lavadero de Tello, abrigo V, El Portell de les Lletres, Esbardal de Miquel El Serril (Abric I), Esbardal de Miquel El Serril (Shelter II), Forau del Cocho, Frontón de la Tía Chula, Galeria del Roure, Garganta de la Hoz, grupo I, Garganta de la Hoz, grupo II, Garganta de la Hoz, grupo III, Garganta de la Hoz, grupo IV, Garganta de la Hoz, grupo IX, Garganta de la Hoz, grupo V, Garganta de la Hoz, grupo VI, Garganta de la Hoz, grupo VII, Garganta de la Hoz, grupo VIII, Garganta de la Hoz, grupo X, L'Esmoladora, La Saltadora, shelter I, La Saltadora, shelter IX, La Saltadora, shelter VI, La Saltadora, shelter VII, La Saltadora, shelter XII, La Saltadora, shelter XIII, La Saltadora, shelter XIV, La Sarga rock shelter I, La Sarga rock shelter II, La Sarga rock shelter III, Las Casas de las Ingenieros I, Las Casas de las Ingenieros Il, Lecina superior, Les Aparets Coves, Les Roques Guàrdies II, Letreros de los Mártires, Mallata B1, Mas d'en Llort, Mas de Patriciel I, Molí Darrer, shelter 1, Molí Darrer, shelter 2, Molí Darrer, shelter 3, Olula, Palomera cave (Alquézar), Palomera cave (Rodellar), Pedra de les Orenetes, Penya Roja, Penya del Sant Esperit, Peña del Escrito, Pintures rupestres d'Alfés, Pla de Petracos (Abric V), Pla de Petracos (Abric VII), Pla de Petracos (Abric VIII), Pla de Petracos (Shelter I), Pla de Petracos (Shelter III), Poyo Inf. de la Cimbarra, Poyo medio de La Cimbarra, Prado del Azogue, Prado del Tornero I, Prado del Tornero II, Prado del Tornero III, Prop de la Cova Pintada, Q18199961, Q30908898, Q43074413, Q43078281, Q43078394, Q43082168, Q43082184, Q43082200, Q43082225, Q43082327, Q43082338, Q43128443, Q43128454, Q43128476, Q43128488, Q43128501, Q43128514, Q43128525, Q43128537, Q43128559, Q43144036, Q43144044, Q43144049, Q43144056, Q43144066, Q43144074, Q43144082, Q43144091, Q43144106, Q43144112, Q43144124, Q43144135, Q43145471, Q43146464, Q43146472, Q43146484, Q43146496, Q43146511, Q43146523, Q43147183, Q43147188, Q43147497, Q43147503, Q43147591, Q43147598, Q43147610, Q43147616, Q43147645, Q43147657, Q43147664, Q43147671, Q43147678, Q43147689, Q43147696, Q43147705, Q43147712, Q43147721, Q43147729, Q43147738, Q43147750, Q43147760, Q43147775, Q43147783, Q43147792, Q43147799, Q43147806, Q43147813, Q43147820, Q43147827, Q43147834, Q43147840, Q43147845, Q43147853, Q43147860, Q43147870, Q43147893, Q43147922, Q43147930, Q43147939, Q43147950, Q43147960, Q43147967, Q43147977, Q43147986, Q43147993, Q43147999, Q43148005, Q43148013, Q43148019, Q43148025, Q43148032, Q43148040, Q43148046, Q43148052, Q43148056, Q43148079, Q43148085, Q43148095, Q43148103, Q43148112, Q43148129, Q43148133, Q43148138, Q43148142, Q43148145, Q43148152, Q43148191, Q43148198, Q43148206, Q43148216, Q43148227, Q43148238, Q43148250, Q43148256, Q43148277, Q43148284, Q43148298, Q43148305, Q43148313, Q43148318, Q43148324, Q43148332, Q43148342, Q43148350, Q43148357, Q43148366, Q43148376, Q43148424, Q43148490, Q43148498, Q43148528, Q43148550, Q43148582, Q43148589, Q43148597, Q43148607, Q43148616, Q43148627, Q43148633, Q43148641, Q43148664, Q43148673, Q43148679, Q43148689, Q43148696, Q43148705, Q43148713, Q43148720, Q43148727, Q43148733, Q43148748, Q43148754, Q43148771, Q43148774, Q43148915, Q43149249, Q43149261, Q43149269, Q43149277, Q43149282, Q43149292, Q43149324, Q43149333, Q43149343, Q43149353, Q43149359, Q43149368, Q43149384, Q43149392, Q43149404, Q43149412, Q43149417, Q43149425, Q43149436, Q43149446, Q43149455, Q43149459, Q43149467, Q43149476, Q43149483, Q43149499, Q43149504, Q43149508, Q43149516, Q43149535, Q43149542, Q43149562, Q43149577, Q43149593, Q43149621, Q43149635, Q43149648, Q43149659, Q43149674, Q43149686, Q43149700, Q43149713, Q43149724, Q43149755, Q43149769, Q43149779, Q43149829, Q43149837, Q43149872, Q43149883, Q43149894, Q43149918, Q43149934, Q43149961, Q43149972, Q43149982, Q43150003, Q43150014, Q43150024, Q43150037, Q43150064, Q43150074, Q43150087, Q43150139, Q43150152, Q43150190, Q43150206, Q43150217, Q43150224, Q43150232, Q43150244, Q43150255, Q43150267, Q43150278, Q43150291, Q43150304, Q43150314, Q43150336, Q43150346, Q43150359, Q43150369, Q43150379, Q43150394, Q43150417, Q43150424, Q43150436, Q43150447, Q43150459, Q43150466, Q43150479, Q43150506, Q43150518, Q43150526, Q43150553, Q43150564, Q43150607, Q43150694, Q43150720, Q43150728, Q43150736, Q43150763, Q43151035, Q43151042, Q43151050, Q43151058, Q43151064, Q43151075, Q43151087, Q43151097, Q43151107, Q43151120, Q43151133, Q43151147, Q43151159, Q43151172, Q43151182, Q43151192, Q43151203, Q43151227, Q43151236, Q43151249, Q43151258, Q43151269, Q43151278, Q43151284, Q43151320, Q43151340, Q43151353, Q43151365, Q43151376, Q43151386, Q43151397, Q43151420, Q43151436, Q43151450, Q43151508, Q43151529, Q43151536, Q43151544, Q43151556, Q43151565, Q43151576, Q43151585, Q43151593, Q43151605, Q43151614, Q43151624, Q43151637, Q43151647, Q43151656, Q43151660, Q43151666, Q43151674, Q43151676, Q43151687, Q43151698, Q43151707, Q43151712, Q43151717, Q43151724, Q43151732, Q43151743, Q43151837, Q43151926, Q43151937, Q43151948, Q43151959, Q43151967, Q43151975, Q43151991, Q43152002, Q43152013, Q43152079, Q43152091, Q43152099, Q43152110, Q43152118, Q43152130, Q43152141, Q43152153, Q43152167, Q43152179, Q43152190, Q43152202, Q43152217, Q43152236, Q43152244, Q43152256, Q43152265, Q43152278, Q43152336, Q43152362, Q43152374, Q43152389, Q43152400, Q43152414, Q43152428, Q43152440, Q43152449, Q43152462, Q43152475, Q43152486, Q43152493, Q43152501, Q43152510, Q43152518, Q43152526, Q43152534, Q43152542, Q43152551, Q43152562, Q43152573, Q43152584, Q43152591, Q43152600, Q43152612, Q43152625, Q43152634, Q43152643, Q43152666, Q43152676, Q43152710, Q43152730, Q43152804, Q43152815, Q43152827, Q43152834, Q43152839, Q43152846, Q43152854, Q43152860, Q43152867, Q43161099, Q43166306, Q56234816, Q56234884, Q56447697, Q56599131, Q56660974, Q56755951, Q56756009, Q56756030, Q56759487, Q56824908, Q56824915, Q56824916, Q56824918, Q56824921, Q56824922, Q56824923, Q56824924, Q56824925, Q56824926, Q56824927, Q56824928, Q56824929, Q56824930, Q56824932, Q56824933, Q56824934, Q56824935, Q56824936, Q56824937, Q56824938, Q56824939, Q56824940, Q56824941, Q56824942, Q56824943, Q56824944, Q56824946, Q56824949, Q56824950, Q56824951, Q56824952, Q56824953, Q56824954, Q56824955, Q56824956, Q56824958, Q56824959, Q56824960, Q56824963, Q56824965, Q56824966, Q56824967, Q56824968, Q56824969, Q56824970, Q56824971, Q56824975, Q56824976, Q5794188, Q6418547, Q8352480, Queso, Racó de Gorgori (Shelter I), Racó de Gorgori (Shelter II), Racó de Gorgori (Shelter IV), Rillo I, Roc de Rumbau, Roca Roja, Roca de Marta, Roca dels Moros, Roca dels Moros, Rock art in Barranco del Cabezo del Moro, Sa Cova de ses Lletres, Shelter of El Rincón del Tío Escribano, Shelter of Espolón del Zapatero, Sierra de los Rincones I, Tabla de Pochico, Tortosilla rockshelters, Val del Charco del Agua Amarga, Valcomuna, Vall de Caballé I, Vall de Mamet I, Vall de Mamet II, Vallbufandes I, Valmayor IV, Valmayor V, Zona 1 (Solana de las Covachas), Zona 2 (Solana de las Covachas), Zona 3 (Solana de las Covachas), Zona 4 (Solana de las Covachas), Zona 5 (Solana de las Covachas), Zona 6 (Solana de las Covachas), Zona 7 (Solana de las Covachas), Zona 8 (Solana de las Covachas), Zona 9 (Solana de las Covachas), abrigo central del Estrecho de Santonje, abrigo de Lázar, abrigo derecho del Estrecho de Santonje, abrigo izquierda del Estrecho de Santonje, cueva Chiquita, cueva de la Feliceta, del Paso Cave, maina, mingarnao I, mingarnao II, molino de las fuentes I, molino de las fuentes II o de Sautuola, pintures rupestres de la Vall de Sant Jaume Edit this on Wikidata
മാനദണ്ഡംiii[1]
അവലംബം874
നിർദ്ദേശാങ്കം39°47′24″N 1°02′00″W / 39.79°N 1.0333°W / 39.79; -1.0333
രേഖപ്പെടുത്തിയത്1998 (22nd വിഭാഗം)

700ലധികം സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചരിത്രാതീത ശിലാചിത്രങ്ങളാണ് ലിബേറിയൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസിനിലെ ശിലാചിത്രങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് 1998 ൽ യുനെസ്കോ ലോകപൈതൃകസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സ്പെയിനിന്റെ കിഴക്കൻ പ്രദേശത്താണുള്ളത്. അപ്പർ പാലിയോലിത്തിക്, കൂടുതലും മെസോലിത്തിക്, ശിലായുഗ കാലഘട്ടത്തിലെ ശിലകളാണിവ. മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ചെറിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയിൽ മിക്കതും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലത്തെ അതിജീവിച്ചവയാണിവ. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് യൂറോപ്പിലാണ്. മെഡിറ്ററേനിയൻ ബേസിൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത്. ചില സൈറ്റുകൾ കടലോരത്തും കാണപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ സൈറ്റുകളും അറഗോൺ, കാസ്റ്റിലെ-ലാ മൻച എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. ഇത് സാധാരണയായി ലെവന്റൈൻ ആർട്ട് (കിഴക്കൻ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് എന്നാണിതിനർത്ഥം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു

ചിത്രശാല[തിരുത്തുക]

അവലംബങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

  1. Error: Unable to display the reference properly. See the documentation for details.