മായംചേർക്കൽ നിരോധന നിയമം 1954

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടയിൽ മായം കലർന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്നത് തടയുക എന്നതാണ് മായംചേർക്കൽ നിരോധന നിയമം, 1954 ന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മായം ചേർക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ നിയമമനുസരിച്ചാണ്.