മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമാന്തക് പാർട്ടി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമാന്തക് പാർട്ടി
Maharashtrawadi Gomantak Party
ചെയർപെഴ്സൺDeepak Dhavlikar
സെക്രട്ടറി ജനറൽPradip Naik
ആശയംPopulism
Regionalism
രാഷ്ട്രീയധാരCentre
സഖ്യംദേശിയ ജനാധിപതൃ സഖൃം
നിയമസഭാ ബലം
3 / 40

ഗോവയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമാന്തക് പാർട്ടി (MGP). പോർച്ചുഗീസ് കോളനി ഭരണം അവസാനിച്ച് ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചത് MGP ആണ്.2012ൽ നടന്ന ഗോവ നിയാമസാഭ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്രവാദി ഗോമാന്തക് പാർട്ടി (MGP)ക്ക് 40 നിയാമസാഭ സിറ്റിൽ 3സിറ്റ് ലഭിച്ചത് .പിന്നീട് ബിജെപി യുമായി സഖൃം സ്ഥപിച്ചൂ