ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Infobox river

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Infobox_river എന്ന റ്റെമ്പ്ലേറ്റ്

ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി[തിരുത്തുക]

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വരികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു Info box ഇന്റെ Table രൂപത്തിൽ ലേഖനതിൽ കാണാം

<!-- താഴെ കാണുന്ന ചില വരികൾ Infobox table template ഇന്റെ യാണ്.
  പ്രധാന ലേഖനം തിരുത്താനായി ദയവായി . -->
{{Infobox_river 
 | river_name = നദിയുടെ പേര്
 | image_name = ഫോട്ടൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേഗിന്റെ പെര്
 | caption = അടികുറിപ്പ്
 | origin = ഉത്ഭവ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്
 | mouth = നദീമുഖത്തിന്റെ പേര്
 | basin_countries = നദീതട പ്രദേശം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന രാജ്യം/രാജ്യങ്ങൾ
 | length = നീളം കി.മീ. (മൈൽ)
 | elevation = ഉയരം മീ (അടി ft)
 | mouth_elevation = നദീമുഖത്തിന്റെ ഉയരം മീ (അടി‍ ft)
 | discharge = ഡിസ്ചാർ‌ജ് മീ&sup3;/s (ഡിസ്ചാർ‌ജ് അടി&sup3;/s)
 | watershed = നടിതടപ്രദേശത്തിന്റെ വിസ്തീർണം km&sup2; (അടി &sup2;)
}}
<!-- Infobox template table അവസാനിച്ചു-->
 • മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവ മാറ്റി നദിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചേർ‌ക്കുക.
 • ഏതു ഇനവും പൂരിപ്പിക്കാതെ വിടാം.അടികുറിപ്പില്ലാതെ ചിത്രം ചേർക്കാമെങ്കിലും ചിത്രമില്ലാതെ ആടികുറിപ്പ് കാണാനാവുകയില്ല.
 • വിക്കി കണ്ണീകൾ [[]] Infoboxൽ ഉപയോഗിക്കവുന്നതാണ്.

Empty syntax[തിരുത്തുക]

Copy this syntax block if you prefer to cut and paste into an empty template.

<!-- The following few lines create the "Infobox" table template.
   Please scroll down to edit the main content of the article. -->

{{Infobox_river | river_name = 
 | image_name =
 | caption = 
 | origin = 
 | mouth = 
 | basin_countries =
 | length = 
 | elevation = 
 | mouth_elevation = 
 | discharge = 
 | watershed = 
}}

<!-- End Infobox template table -->

ഉദാഹരണം[തിരുത്തുക]

ഈ കോട് Infobox സൃഷ്ടിക്കും:

{{Infobox_river | river_name = വോൾ‌ഗ നദി (ഉദാഹരണം)
 | image_name = Russia River Volga.jpg
 | caption = ശരത്കാലത്തിൽ വൊൾഗ
 | origin = [[Valdai Hills]]
 | mouth = [[Caspian Sea]]
 | basin_countries = [[റഷ്യ]]
 | length = 3,690 കി.മീ. (2,293 മൈൽ)
 | elevation = 225 മീ. (738 അടി‍)
 | mouth_elevation = 0
 | discharge = 8,000 m&sup3;/s (282,517 ft&sup3;/s)
 | watershed = 1,380,000 km&sup2; (532,821 mi&sup2;)
}}
Infobox river
Physical characteristics
River mouthCaspian Sea
0
നീളം3,690 കി.മീ. (2,293 മൈൽ)