ഫലകം:Random subpage

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Template layout[തിരുത്തുക]

{{Random subpage}}
or
{{Random subpage|page=<page name>|start=<number>|end=<number>|seed=<number>}}
or
{{Random subpage|<page name>|<number>|<number>|<number>}}

Usage[തിരുത്തുക]

This template transcludes a numbered sub-page that is randomly selected between the "start"-numbered sub-page and the "end"-numbered sub-page as follows:

{{<page name>/<randomly selected number between "start" and "end">}}

It may be used with or without parameters as follows:

 • 1|page: The name of the page to be displayed (without the subpage number). The default is empty.
 • 2|start: The starting sub-subpage number. Must be a positive integer. The default is 1.
 • 3|end: The ending sub-subpage number. Must be a positive integer. The default is 2.
 • 4|seed: (optional) The default seed is 2 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.

Example[തിരുത്തുക]

This template can be used to display a list of randomly selected items from a group of numbered subpages. For example, portals that use "Did you know..." sections can randomly display four items from a page named "Portal:Foo/Did you know" that has sixteen numbered subpages as follows:

{{Random subpage|page=Portal:Foo/Did you know|start=1|end=4|seed=2}}
{{Random subpage|page=Portal:Foo/Did you know|start=5|end=8|seed=3}}
{{Random subpage|page=Portal:Foo/Did you know|start=9|end=12|seed=5}}
{{Random subpage|page=Portal:Foo/Did you know|start=13|end=16|seed=7}}

See also[തിരുത്തുക]

Main portal creation templates

 • {{Box portal skeleton}}—Used to create portal main pages.
 • {{Random portal component}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages.
 • {{Random portal component with nominate}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages, adding the option to nominate other Featured foo articles.
 • {{Random subpage}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages. This template is best used for creating randomly populated Did you know... sections on the portal main page that are intended to include multiple Did you know... facts.
 • {{Subpage}}—Used to output a box containing a link to subpage.
 • {{Numbered subpages}}—Used to create article links on portal sub-pages with 50 links.
  • {{Numbered subpages|max=25}}—As hereinbefore, but with 25 links.
  • {{Numbered subpages|max=75}}—As hereinbefore, but with 75 links.
  • {{Numbered subpages|max=100}}—As hereinbefore, but with 100 links.
 • {{Random box-header subpage}}—Used to transclude a numbered subpage.

Main portal page formatting templates

Templates that configure links

These templates are used to format the articles on the sub-pages

{{Selected X}}—Generic template for situations not listed hereafter.

Related templates

Purge server cache

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Random_subpage&oldid=1088861" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്