ഫലകം:Infobox volleyball biography

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template may be used to create an infobox for both beach and indoor volleyball players.

Usage[തിരുത്തുക]

Indoor volleyball player[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Personal information
Full name{{{fullname}}}
Nickname{{{nickname}}}
Nationality{{{nationality}}}
Born{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Hometown{{{hometown}}}
Height{{{height}}}
Weight{{{weight}}}
Spike{{{spike}}}
Block{{{block}}}
College(s){{{college}}}
Volleyball information
Position{{{position}}}
Current club{{{currentclub}}}
Number{{{currentumber}}}
Career
YearsTeams
{{{years1}}}{{{team1}}}
National team
{{{nationalyears1}}}{{{nationalteam1}}}
Last updated: {{{updated}}}
{{Infobox volleyball biography
| name      = 
| image      = <!-- Image name, e.g., John_Doe.jpg -->
| image_size   = <!-- Leave this blank for the default size -->
| caption     = 
| fullname    = <!-- if different -->
| nickname    = 
| nationality   = 
| birth_date   = <!-- Use {{birth date and age|YYYY|MM|DD|mf=y}} or df=y (day first) -->
          <!-- or  {{birth date|YYYY|MM|DD|mf=y}} if the player is deceased  -->
| birth_place   = 
| death_date   = <!-- Use {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}}  -->
| death_place   = 
| hometown    = 
| height     = <!-- "X cm" or "X ft Y in" (conversions are automatic) -->
| weight     = <!-- "X kg" or "X lb" (conversions are automatic) -->
| spike      = <!-- "X cm" or "X in" (conversions are automatic) -->
| block      = <!-- "X cm" or "X in" (conversions are automatic) -->
| college     = 
| position    = 
| currentclub   = 
| currentnumber  = <!-- for the corresponding current club -->
| years1     = 
| team1      = 
| nationalyears1 = 
| nationalteam1  = 
| medaltemplates = <!-- See [[Template:MedalSport]] -->
| medaltemplates-expand = <!-- set to "yes" to auto-expand medaltemplates section -->
| updated     = 
}}

Beach volleyball player[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Personal information
Full name{{{fullname}}}
Nickname{{{nickname}}}
Nationality{{{nationality}}}
Born{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Hometown{{{hometown}}}
Height{{{height}}}
Weight{{{weight}}}
Spike{{{spike}}}
Block{{{block}}}
College(s){{{college}}}
Beach volleyball information
Current teammate
Years Teammate Tours (points)
{{{currentyears}}} {{{currentteammate}}} {{{currenttours (currentpoints)}}}
Previous teammates
Years Teammate Tours (points)
{{{years}}} {{{teammates}}} {{{tours (points)}}}
Best results
Years Location Result
{{{resultyears}}} {{{location}}} {{{result}}}
Last updated: {{{updated}}}
{{Infobox volleyball biography
| name      = 
| image      = <!-- Image name, e.g., John_Doe.jpg -->
| image_size   = <!-- Leave this blank for the default size -->
| caption     = 
| fullname    = <!-- if different -->
| nickname    = 
| nationality   = 
| birth_date   = <!-- Use {{birth date and age|YYYY|MM|DD|mf=y}} or df=y (day first) -->
          <!-- or  {{birth date|YYYY|MM|DD|mf=y}} if the player is deceased  -->
| birth_place   = 
| death_date   = <!-- Use {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}}  -->
| death_place   = 
| hometown    = 
| height     = <!-- "X cm" or "X ft Y in" (conversions are automatic) -->
| weight     = <!-- "X kg" or "X lb" (conversions are automatic) -->
| spike      = <!-- "X cm" or "X in" (conversions are automatic) -->
| block      = <!-- "X cm" or "X in" (conversions are automatic) -->
| college     = 
| currentyears  = 
| currentteammate = 
| currenttours (currentpoints) = 
| years      = 
| teammates    = 
| tours (points) = 
| resultyears   = 
| location    = 
| result     = 
| medaltemplates = <!-- See [[Template:MedalSport]] -->
| updated     = 
}}

Indoor and beach volleyball player[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Personal information
Full name{{{fullname}}}
Nickname{{{nickname}}}
Nationality{{{nationality}}}
Born{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Hometown{{{hometown}}}
Height{{{height}}}
Weight{{{weight}}}
Spike{{{spike}}}
Block{{{block}}}
College(s){{{college}}}
Beach volleyball information
Current teammate
Years Teammate Tours (points)
{{{currentyears}}} {{{currentteammate}}} {{{currenttours (currentpoints)}}}
Previous teammates
Years Teammate Tours (points)
{{{years}}} {{{teammates}}} {{{tours (points)}}}
Best results
Years Location Result
{{{resultyears}}} {{{location}}} {{{result}}}
Indoor volleyball information
Position{{{position}}}
Current club{{{currentclub}}}
Number{{{currentumber}}}
Career
YearsTeams
{{{years1}}}{{{team1}}}
National team
{{{nationalyears1}}}{{{nationalteam1}}}
Last updated: {{{updated}}}
{{Infobox volleyball biography
| name      = 
| image      = <!-- Image name, e.g., John_Doe.jpg -->
| image_size   = <!-- Leave this blank for the default size -->
| caption     = 
| fullname    = <!-- if different -->
| nickname    = 
| nationality   = 
| birth_date   = <!-- Use {{birth date and age|YYYY|MM|DD|mf=y}} or df=y (day first) -->
          <!-- or  {{birth date|YYYY|MM|DD|mf=y}} if the player is deceased  -->
| birth_place   = 
| death_date   = <!-- Use {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}}  -->
| death_place   = 
| hometown    = 
| height     = <!-- "X cm" or "X ft Y in" (conversions are automatic) -->
| weight     = <!-- "X kg" or "X lb" (conversions are automatic) -->
| spike      = <!-- "X cm" or "X in" (conversions are automatic) -->
| block      = <!-- "X cm" or "X in" (conversions are automatic) -->
| college     = 
| currentyears  = 
| currentteammate = 
| currenttours (currentpoints) = 
| years      = 
| teammates    = 
| tours (points) = 
| resultyears   = 
| location    = 
| result     = 
| position    = 
| currentclub   = 
| currentnumber  = 
| years1     = 
| team1      = 
| nationalyears1 = 
| nationalteam1  = 
| medaltemplates = <!-- See [[Template:MedalSport]] -->
| updated     = 
}}

Volleyball coach[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|upright=1]]
{{{caption}}}
Personal information
Full name{{{fullname}}}
Nickname{{{nickname}}}
Nationality{{{nationality}}}
Born{{{birth_name}}}
{{{birth_date}}}
{{{birth_place}}}
Died{{{death_date}}}
{{{death_place}}}
Hometown{{{hometown}}}
College(s){{{college}}}
Coaching information
Current team{{{currentcoachteam}}}
Previous teams coached
YearsTeams
{{{coachyears}}}{{{coachteams}}}
Best results
Years Location Result
{{{resultyears}}} {{{location}}} {{{result}}}
Last updated: {{{updated}}}
{{Infobox volleyball biography
| name       = 
| image      = 
| image_size    = 
| alt       = 
| caption     = 
| fullname     = <!-- if different -->
| nickname     = 
| nationality   = 
| birth_name    = 
| birth_date    = 
| birth_place   = 
| death_date    = 
| death_place   = 
| hometown     = 
| college     = 
| currentcoachteam = 
| coachyears    = 
| coachteams    = 
| resultyears   = 
| location     = 
| result      = 
| medaltemplates  = 
| updated     = 
}}

Tracking categories[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_volleyball_biography&oldid=2498026" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്