ഫലകം:Infobox mine

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Blank infobox[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
[[File:{{{image}}}|{{{width}}}]]
{{{caption}}}
Location
Location {{{place}}}
{{{subdivision_type}}} {{{state/province}}}
Country {{{country}}}
Coordinates Use {{Coord}}
Production
Products {{{products}}}
Production {{{amount}}}
Financial year {{{financial year}}}
Type {{{type}}}
Greatest depth {{{greatest depth}}}
History
Opened {{{opening year}}}
Active {{{active years}}}
Closed {{{closing year}}}
Owner
Company {{{owner}}}
Website {{{official website}}}
Year of acquisition {{{acquisition year}}}
{{{module}}}
{{Infobox mine
| name        = 
| image       = 
| width       = 
| caption      = 
| pushpin_map    = 
| pushpin_mapsize  = 
| pushpin_map_alt  = 
| pushpin_map_caption= 
| pushpin_image   = 
| pushpin_label   = 
| pushpin_label_position = 
| coordinates    = <!-- {{Coord|latitude|N/S|longitude|E/W|display=inline,title}} -->
| place       = 
| subdivision_type  = 
| state/province   = 
| country      = 
| products      = 
| amount       = <!--include units--> 
| financial year   = 
| type        = 
| greatest depth   = 
| opening year    = <!-- {{Start date|YYYY}} -->
| active years    = <!-- use only if inactive for a period of time-->
| closing year    = <!-- {{End date|YYYY}} -->
| owner       =
| official website  = <!-- {{URL|example.com}} -->
| acquisition year  = 
| module       = <!-- or 'embedded' or 'nrhp' -->
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Name and image[തിരുത്തുക]

 • name = The common name of the mine.
 • image = An image of the mine (without the prefix "Image:").
 • width = Image width e.g. 200px
 • caption = Caption for the image.

Location map[തിരുത്തുക]

 • pushpin_map = Name of a location map definition (not a File: or Image: name) which can use with Template:Location map (i.e. "Colorado" would generate {{Location map|Colorado}} which uses map definitions from Template:Location map Colorado).
 • pushpin_mapsize = Optional. The width to display the pushpin map, in pixels. Just the number, no "px". If the parameter is omitted or value left empty, defaults to 220.
 • pushpin_map_alt = Optional. Alt text for the pushpin map.
 • pushpin_map_caption = Optional. Caption to display below the pushpin map.
 • pushpin_image = Optional. File name of a different image using same map coordinates.
 • pushpin_label = Optional. The label to place next to the pushpin coordinate marker. Defaults to the value of the name parameter.
 • pushpin_label_position = Optional. The position of the label on the pushpin map relative to the pushpin coordinate marker. Valid options are left, right, top, bottom, and none. Defaults to right.

Coordinates[തിരുത്തുക]

 • coordinates = Geographic coordinates, using the {{Coord}} template (with |display=inline,title). Unless a value for type: is specified, type:landmark is automatically added; unless a value for region: is specified, the template attempts to convert |country= and |state/province= into a valid region code which is automatically added. See {{Coord}} for more information on how to use it.

Location[തിരുത്തുക]

 • place =
 • subdivision_type = state/province (affects label for the next entry)
 • state/province =
 • country =
 • the coordinates are displayed below the country

Production[തിരുത്തുക]

 • products = what the mine produces/produced: e.g. silver, zinc, bauxite. May list more than one
 • amount = mine production (with unit, e.g. tons, troy ounces, etc.)
 • financial year = year of above the production figure, or "lifetime"
 • type = e.g. open-pit, underground, etc.
 • greatest depth =

History[തിരുത്തുക]

 • opening year = Year mine opened. Use {{Start date}}.
 • active years = Use if mine opened and closed more than once. Such as 1990-1995, 1997-2002; use {{Start date}} for the first one only.
 • closing year = Year mine closed. Use {{End date}}.

Owner[തിരുത്തുക]

 • owner =
 • official website = use {{URL}}
 • acquisition year =

Embedding other templates[തിരുത്തുക]

The module=, embedded=, or nrhp= parameters can be used for embedding other templates into this infobox (see Wikipedia:Infobox modules):

{{Infobox mine
| name = 
...
| module = <!-- or 'embedded' or 'nrhp' -->
 {{Infobox ABC
 | embed = yes <!-- or child=yes or subbox=yes-->
 ...
 }}
}}

Example[തിരുത്തുക]

Lost Dutchman's Mine
SUPERSTITIONS AZ15.jpg
Supersition Mountains
Location
Lost Dutchman's Mine is located in Arizona
Lost Dutchman's Mine
Lost Dutchman's Mine
Location Superstition Mountains
State Arizona
Country United States
Coordinates 33°25′34″N 111°07′22″W / 33.42598°N 111.12266°W / 33.42598; -111.12266Coordinates: 33°25′34″N 111°07′22″W / 33.42598°N 111.12266°W / 33.42598; -111.12266
Production
Products Gold
Production 50,000 troy ounces
Financial year Lifetime
Type Underground
History
Opened 1875 (1875)
Closed 1883 (1883)
Owner
Company Jacob Waitz
Website en.wikipedia.org/wiki/Lost_Dutchman%27s_Gold_Mine
{{Infobox mine
| name        = Lost Dutchman's Mine
| image       = SUPERSTITIONS AZ15.jpg
| width       = 250px
| caption      = Supersition Mountains
| pushpin_map    = Arizona
| pushpin_mapsize  = 200px
| pushpin_map_alt  = 
| pushpin_map_caption= 
| pushpin_image   = 
| pushpin_label   = 
| pushpin_label_position = 
| coordinates    = {{coord|33.42598|N|111.12266|W|display=inline,title}}
| place       = [[Superstition Mountains]]
| subdivision_type  = State
| state/province   = [[Arizona]]
| country      = United States
| products      = Gold
| amount       = 50,000 troy ounces
| financial year   = Lifetime
| type        = Underground
| greatest depth   = 
| opening year    = {{Start date|1875}}
| active years    = <!-- use only if inactive for a period of time-->
| closing year    = {{End date|1883}}
| owner       = Jacob Waitz
| official website  = {{URL|http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_Dutchman%27s_Gold_Mine}}
| acquisition year  = 
| stock_exchange   = 
| stock_code     = 
| module       = 
}}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{start date}} unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_mine&oldid=2530712" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്