ഫലകം:Infobox medical condition

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
{{{name}}} or {{PAGENAME}}
വർഗീകരണവും ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളും
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Use this template freely for any medical condition that has an ICD code, OMIM entry, MeSH, GeneReviews ID, or other source that you think readers will benefit from seeing. Its use is not limited strictly to diseases.

Usage summary[തിരുത്തുക]

The template does not at the current time include summary information about the condition itself. Instead, it contains a consistent interface to other sources that provide information about the condition. Don't worry about trying to fill in all the fields -- even if you can only get one or two, that can still be useful.

While editing a condition, copy and paste the following text at the top of the page:

Infobox medical condition
വർഗീകരണവും ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളും
ICD-10 Xxx.x
ICD-9-CM xxx
{{Infobox medical condition
| name      = {{PAGENAME}}
| synonyms    = 
| image      = 
| alt       = 
| caption     =
| pronounce    = 
| field      = 
| ICD10      = <!--{{ICD10|Xxx.x}}-->
| ICD9      = <!--{{ICD9|xxx}}-->
| ICDO      = 
| OMIM      = 
| DiseasesDB   = 
| MedlinePlus   = 
| eMedicineSubj  = 
| eMedicineTopic = 
| MeSH      = 
| GeneReviewsNBK = 
| GeneReviewsName = 
| Orphanet    = 
}}

The best place to start is often the Diseases Database searching at DiseasesDB. Click on that link, and type in the name of the condition (for example, "Earache".) Click on the result you were looking for. At this point, you will see on your URL line something like "http://www.diseasesdatabase.com/ddb18027.htm". You can copy the number (in this case, "18027" onto the "DiseasesDB" line in the template, so it looks like this:

| DiseasesDB   = 18027

You will see a label that reads "Code translations and terms via UMLS.". Click on this link. The goal is to find the ICD9 and ICD10 codes. In this case, you can see "388.7" next to "ICD-9-CM, 2006" and "H92.0" next to "German translation of ICD10, 1995". Fill in these two fields:

| ICD10     = {{ICD10|H92.0}}
| ICD9      = {{ICD9|388.7}}

You may find multiple codes listed. In this case, just fill them out as follows:

| ICD10     = {{ICD10|A11}}, {{ICD10|B22}}
| ICD9      = {{ICD9|123}}, {{ICD9|456}}

In some cases, only one of the codes would apply to the current condition, but you may not always be able to determine which is which. Be bold, and do your best.

In most cases you can skip over the "ICD-O" field, because that only applies to conditions that cause tumors. DiseasesDB does not provide these codes, but there are some resources listed for finding them at ICD-O.

The final two fields are for OMIM and MedlinePlus. It's perfectly fine to leave these blank, but if you want to fill them out, you can sometimes find the pages by clicking on "specific web sites" in DiseaseDatabase. Alternatively use the following links to directly search OMIM and MedlinePlus.

Don't enter the full URL as this template's parameters, just the number at the end.

It is a little trickier to fill out the infobox if you can't find it listed in DiseaseDatabase. However, you can look up the codes individually if you would like. A good source for ICD9 codes is here, and a good source for ICD10 codes is here. Many more sources for ICD codes are listed at International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. You can look up OMIM codes here.

Images[തിരുത്തുക]

You can use the |image= and |caption= to provide an illustration. These fields are optional, but it is helpful to provide an image if you can find one. The |alt= field specifies alt text, for readers who cannot see images; see WP:ALT. You can find many images over at the Wikimedia Commons that are all free.

(There is also an optional |width= parameter, which may be used to make the image show up larger or smaller than the default 190px.)

Example:

| image     = mypicture.png
| width     = 325
| alt      = A man's neck and shoulders, covered with giant green spots.
| caption    = The picture above illustrates a severe case of this condition.

Multiple-value fields[തിരുത്തുക]

Sometimes you will find a condition with more than one entry for OMIM, MedlinePlus, or DiseaseDatabase. There are optional "_mult" fields that allow additional parameters to be passed in, with "helper templates" {{DiseasesDB2}}, {{OMIM2}}, and {{MedlinePlus2}} that can be used to form the links.

Note that the "_mult" field should be used in addition to the normal field. The following illustrates the field names and the helper templates.

| OMIM       = number1
| OMIM_mult    = {{OMIM2|number2}} ...
| DiseasesDB    = number1
| DiseasesDB_mult = {{DiseasesDB2|number2}} ...
| MedlinePlus   = number1
| MedlinePlus_mult = {{MedlinePlus2|number2}} ...

Multiple MeSH values and multiple GeneReviews are handled differently. If there are multiple MeSH fields, just label each consecutive one MeSH2, MeSH3, etc. Likewise, use GeneReviewsNBK2, GeneReviewsName2, GeneReviewsNBK3, GeneReviewsName3, etc., for additional GeneReviews links.

An example of how this is used at is provided below (the values are mostly contrived).

Infobox medical condition
വർഗീകരണവും ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളും
ICD-10 G71.2
ICD-9-CM 359.0
OMIM 161800 256030 605355
DiseasesDB

31991 33448

33447
MeSH D001321, D015518, D015518
GeneReviews
{{Infobox medical condition
| name       = 
| image      = 
| alt       = 
| caption     = 
| synonym     =
| pronounce    =
| field      = 
| ICD10      = {{ICD10|G71.2}}
| ICD9       = {{ICD9|359.0}}
| ICDO       = 
| OMIM       = 161800
| OMIM_mult    = {{OMIM2|256030}} {{OMIM2|605355}}
| DiseasesDB    = 31991
| DiseasesDB_mult = {{DiseasesDB2|33448}} {{DiseasesDB2|33447}}
| MedlinePlus   = 
| MeSH       = D001321
| MeSH2      = D015518
| MeSH3      = D015518
| GeneReviewsNBK  = NBK5201
| GeneReviewsName = FBLN5-Related Cutis Laxa
| GeneReviewsNBK2 = NBK5200
| GeneReviewsName2 = ATP6V0A2-Related CL
}}

Don't worry about getting all the fields -- just do your best, and if you have any questions or suggestions, feel free to ask at Template talk:Infobox medical condition.

MeSH[തിരുത്തുക]

The Medical Subject Headings (MeSH), formerly known as the Supplement to Index medicus, is a controlled vocabulary managed by the National Library of Medicine. To find the MeSH code for a disease, go to the MeSH search page and enter the term into the search box. The needed MeSH number is the Unique ID in the MeSH Descriptor Page.

If more than one MeSH topic applies to a given condition (as, for example, in Hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer) you can add additional values in a list, as described above.

GeneReviews[തിരുത്തുക]

GeneReviews is an online collection of peer-reviewed articles that describe specific gene-related diseases. To use it, go to its home page on NCBI and in the search box, enter the disease name to see if there is a relevant gene review for this disease. For example, searching for "autism", the first hit is "Autism Spectrum Disorders", at the URL https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1442/. Note the "NBK" number, which is the ID number of this review. It can be coded as follows:

Infobox medical condition
വർഗീകരണവും ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളും
GeneReviews
{{Infobox medical condition
| GeneReviewsNBK = NBK1442
| GeneReviewsName = Autism Spectrum Disorders
}}

If the condition has more than one relevant GeneReview, then you can enter these as shown in the example above, under "Multiple value fields".

Orphanet[തിരുത്തുക]

Jacobsen syndrome
വർഗീകരണവും ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളും
ICD-10 Q93.5
ICD-9-CM 758.3
OMIM 147791
DiseasesDB 31957
Orphanet 2308

Orphanet is a major database for rare diseases. While each rare disease only affects a small population, the diseases as a group are a major cause of concern. Due to the heterogenicity of the diseases they get less press than larger diseases. Orphanet tries to centralize all the information and links that exist on a disease.

Add a link by using the Orphanet number (without ORPHA-prefix) and it will link to the English entry on their page. For an example see right.

Full blank template[തിരുത്തുക]

{{{name}}}
Synonyms {{{synonyms}}}
[[File:{{{image}}}|{{{width}}}|alt={{{alt}}}|upright=1.36|{{{alt}}}]]
{{{caption}}}
ഉച്ചാരണം
 • {{{pronounce}}}{{{pronounce ref}}} {{{pronounce comment}}}
 • {{{pronounce 2}}}
വർഗീകരണവും ബാഹ്യ ഉറവിടങ്ങളും
സ്പെഷ്യാലിറ്റി {{{field}}}
ICD-10 {{{ICD10}}}
ICD-9-CM {{{ICD9}}}
ICD-O {{{ICDO}}}
OMIM {{{OMIM}}} {{{OMIM_mult}}}
DiseasesDB {{{DiseasesDB}}} {{{DiseasesDB_mult}}}
MedlinePlus {{{MedlinePlus}}} {{{MedlinePlus_mult}}}
eMedicine {{{eMedicineSubj}}}/{{{eMedicineTopic}}} {{{eMedicine_mult}}}
MeSH {{{MeshID}}}, {{{MeSH2}}}, {{{MeSH3}}}, {{{MeSH4}}}, {{{MeSH5}}}, {{{MeSH6}}}, {{{MeSH7}}}, {{{MeSH8}}}, {{{MeSH9}}}, {{{MeshNumber}}}
GeneReviews
Orphanet {{{Orphanet}}} {{{Orphanet_mult}}}
{{Infobox medical condition
| name = 
| image = 
| width = 
| alt = 
| caption = 
| synonyms = 
| pronounce = 
| pronounce ref = 
| pronounce comment = 
| pronounce 2 = 
| field = 
| ICD10 = 
| ICD9 = 
| ICDO = 
| OMIM = 
| OMIM_mult = 
| DiseasesDB = 
| DiseasesDB_mult = 
| MedlinePlus = 
| MedlinePlus_mult = 
| eMedicineSubj = 
| eMedicineTopic = 
| eMedicine_mult = 
| MeshID = 
| MeSH = 
| MeSH1 = 
| MeshYear = 
| MeshYear1 = 
| MeSH2 = 
| MeshYear2 = 
| MeSH3 = 
| MeshYear3 = 
| MeSH4 = 
| MeshYear4 = 
| MeSH5 = 
| MeshYear5 = 
| MeSH6 = 
| MeshYear6 = 
| MeSH7 = 
| MeshYear7 = 
| MeSH8 = 
| MeshYear8 = 
| MeSH9 = 
| MeshYear9 = 
| MeshName = 
| MeshNumber = 
| GeneReviewsNBK = 
| GeneReviewsNBK1 = 
| GeneReviewsName = 
| GeneReviewsName1 = 
| GeneReviewsID = 
| GeneReviewsNBK2 = 
| GeneReviewsName2 = 
| GeneReviewsNBK3 = 
| GeneReviewsName3 = 
| GeneReviewsNBK4 = 
| GeneReviewsName4 = 
| GeneReviewsNBK5 = 
| GeneReviewsName5 = 
| GeneReviewsNBK6 = 
| GeneReviewsName6 = 
| GeneReviewsNBK7 = 
| GeneReviewsName7 = 
| Orphanet = 
| Orphanet_mult = 
}}

TemplateData[തിരുത്തുക]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools.

See the monthly error report for this template.

TemplateData for Infobox medical condition

A template for any medical condition defined in the ICD or any of several other indexes

ഫലകത്തിനുള്ള ചരങ്ങൾ

This template has custom formatting.

ചരം വിവരണം തരം സ്ഥിതി
Name nameName

Name of the condition, usually should match title of article

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image imageImage

An illustrative image file, if any is available

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Alt text altAlt

Text to replace image for readers who cannot view it

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image caption captionCaption

Description of the image

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Image width widthWidthimage_size

Width of the image in pixels

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Pronunciation pronouncePronouncepronunciationPronunciation

One or several pronunciations

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Synonyms synonymsSynonymssynonymSynonym

One or several other terms that mean the same

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
Specialty fieldFieldspecialtySpecialtyspecialitySpeciality

Medical specialty that treats the disease

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
DiseasesDB DiseasesDB

Index number in the Diseases Database; only one number permitted here

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Additional DiseasesDB DiseasesDB_mult

Additional entries; enter as many as needed

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
ICD10 code ICD10

Index number in ICD10. Multiple codes are permitted.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
ICD9 code ICD9

Index number in ICD9. Multiple codes are permitted.

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
ICD-O code ICD0

Used only for conditions that cause tumors

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
OMIM code OMIM

Code in Online Mendelian Inheritance in Man database; only one permitted here

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Additonal OMIM codes OMIM_mult

Additional codes if any, use as many as needed

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MedlinePlus index MedlinePlus

Index in MedlinePlus database; only one number permitted here

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
എണ്ണം ഐച്ഛികം
Additonal MedlinePlus indices MedlinePlus_multi

Additional entries, use as many numbers as needed

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading MeSH

Index for condition in the Medical Subject Headings database

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 2 MeSH2

Second MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 3 MeSH3

Third MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 4 MeSH4

Fourth MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 5 MeSH5

Fifth MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 6 MeSH6

Sixth MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 7 MeSH7

Seventh MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 8 MeSH8

Eighth MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
MeSH heading 9 MeSH9

Ninth MeSH index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index GeneReviewsNBK

Index for most relevant article in the GeneReviews database

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name GeneReviewsName

Name of most relevant article in the GeneReviews database

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index 2 GeneReviewsNBK2

Second GeneReviews index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name 2 GeneReviewsName2

Second GeneReviews name

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index 3 GeneReviewsNBK3

Third GeneReviews index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name 3 GeneReviewsName3

Third GeneReviews name

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index 4 GeneReviewsNBK4

Fourth GeneReviews index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name 4 GeneReviewsName4

Fourth GeneReviews name

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index 5 GeneReviewsNBK5

Fifth GeneReviews index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name 5 GeneReviewsName5

Fifth GeneReviews name

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index 6 GeneReviewsNBK6

Sixth GeneReviews index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name 6 GeneReviewsName6

Sixth GeneReviews name

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews index 7 GeneReviewsNBK7

Seventh GeneReviews index

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം
GeneReviews name 7 GeneReviewsName7

Seventh GeneReviews name

സ്വതേ
ശൂന്യം
ഉദാഹരണം
ശൂന്യം
സ്വയം എടുക്കുന്ന വില
ശൂന്യം
പദം ഐച്ഛികം

See also[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_medical_condition&oldid=2699283" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്