ഫലകം:Infobox UK place

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

Required fields and automation[തിരുത്തുക]

Automated features[തിരുത്തുക]

Feature Required fields
Basic function official_name
country (?)
England only: region (?)
Maps latitude
longitude
country
England only: region (= London) OR metropolitan_county OR shire_county OR unitary_england (= Bristol, Isle of Wight, Southampton)
Scotland only: unitary_scotland
Services country
unitary_scotland (?) OR unitary_england (?) OR unitary_northern_ireland (?) OR unitary_wales (?) OR london_borough (?) OR metropolitan_borough (?) OR shire_district (?)
England only: shire_county (?) OR metropolitan_county (?) OR lieutenancy_england (?)
England only: region
Vale of White Horse and Hart districts only: ambulance_service (needs to be populated)
Postal post_town (?)
postcode_area (?)
postcode_district
European Parliament country
England only: region
London Assembly london_borough
Footer lists country
london_borough OR shire_county OR metropolitan_county OR lieutenancy_england OR unitary_scotland OR unitary_wales OR lieutenancy_northern_ireland

Normally used features[തിരുത്തുക]

Although not required for any of the automation, the following fields would normally be filled in
 • constituency_westminster
 • os_grid_reference OR irish_grid_reference
 • dial_code (this may be of help finding the dialling code)
 • Northern Ireland only: lieutenancy_northern_ireland (?)
 • Wales only: lieutenancy_wales (?)
 • Scotland only: lieutenancy_scotland (?)

Optional features[തിരുത്തുക]

Optional feature Required fields
Other language names gaelic_name OR scots_name OR welsh_name OR irish_name OR cornish_name OR manx_name
Any other language name other_language AND other_language_name
local_name
Languages spoken language
Area area_footnotes
area_total_sq_mi
area_total_km2
Only one value needs to be entered in RAW format as it will be automatically formatted and converted to opposite system
Distances from capitals london_distance
edinburgh_distance
cardiff_distance
belfast_distance
douglas_distance
(Distances "as the crow flies" can be found from Genuki, or postcode.org.uk)
Civil parish civil_parish
Population figures population
population_density
(A good place to find the population figures is at neighbourhood.statistics.gov.uk)
Website link website
Static image static_image
static_image_caption
static_image_2
static_image_2_caption
Please set photographs to 240px wide.

Division splits[തിരുത്തുക]

Division splits

Many locations are within multiple post towns, constituencies, districts or regions. Where a place straddles multiple divisions, each division can be accommodated in its own field:

 • post_town AND post_town1 AND post_town2
 • civil_parish AND civil_parish1
 • shire_district AND shire_district1 AND shire_district2
 • region AND region1
 • westminster_constituency AND westminster_constituency1 AND westminster_constituency2

There are slightly more "esoteric" extras to handle some tricky situations of division splits, which, if needed, can be explained by contacting one of the users involved in this template's construction.

Examples[തിരുത്തുക]

England[തിരുത്തുക]

See: England documentation

Scotland and Wales[തിരുത്തുക]

See: Examples

Full syntax[തിരുത്തുക]

 
 {{Infobox UK place 
 | official_name=     
 | local_name=
 | country=        <!-- England, Northern Ireland, Wales, Scotland - NOT [[linked]] (also produces EU constituency) -->
 | crown_dependency = <!--- Isle of Man - NOT [[linked]] (this removes formal mentions of the UK)
 | region=        <!-- (England only) this should NOT be linked: e.g. East of England NOT [[East of England]] (also produces EU constituency) -->
 | region1=        <!-- for places split between regions -->

 | static_image=     <!-- this is used for a static image (most commonly a skyline or landmark) -->
 | static_image_caption= <!-- optional caption for static image (Use <small>Small text</small>)-->

 | static_image_2=     <!-- this is used for a second static image (for example a town crest) -->
 | static_image_caption_2= <!-- optional caption for static image (Use <small>Small text</small>)-->

 | area_footnotes=     <!--to cite the values used in the area fields. Use the <ref> </ref> tags -->
 | area_total_sq_mi=   <!-- Enter square mile data in RAW format (no commas or spaces) will automatically convert km² (if blank)-->
 | area_total_km2 =    <!-- Enter square kilometre data in RAW format (no commas or spaces) will automatically convert sq mi (if blank)-->

 | population=      <!-- include a reference: e.g. <ref>Census, 2001</ref>, a good place to check for these figures is http://neighbourhood.statistics.gov.uk/ -->
 | population_density=  <!--for /sq mi ...use convert template {{Pop density mi2 to km2|(enter value) |precision=1|abbr=yes|wiki=yes}} -->
 <!--  if pop density/km² is known use {{Pop density km2 to mi2|(enter value) |precision=1|abbr=yes|wiki=yes}}   -->


 | os_grid_reference=
 | map_type=       <!-- type of map (leave blank for default map, or set to nomap, UK or Greater Belfast to force a particular map) -->
 | latitude=       <!-- location of the place, puts a dot on the map -->
 | longitude=       <!-- location of the place, puts a dot on the map -->
 | scale=         <!-- optionally include a scale parameter in the coor title link (default is city scale) -->

 | post_town=       <!-- e.g. UXBRIDGE - NOT [[Uxbridge]] -->
 | post_town1=      <!-- for places in more than one post town -->
 | post_town2=      <!-- for places in more than one post town -->
 | postcode_area=     <!-- e.g. UB -->
 | postcode_area1=    <!-- for places in more than one postcode area -->
 | postcode_area2=    <!-- for places in more than one postcode area -->
 | postcode_district=   <!-- e.g. UB1, UB2 (this is displayed) -->
 | postcode_district1=  <!-- for places in more than one postcode area -->
 | postcode_district2=  <!-- for places in more than one postcode area -->
 | dial_code=       <!-- e.g. 020, 0161 or 01332 - NOT +44... -->
 | dial_code1=      <!-- for places in more than one dial code-->
 | dial_code2=      <!-- for places in more than one dial code-->

 | constituency_westminster=  <!-- Use a link. e.g. [[Chiltern Hundreds]]
 | constituency_westminster1=  <!-- for places in more than one constituency. Use a link. -->
 | constituency_westminster2=  <!-- for places in more than one constituency. Use a link. -->
 | constituency_westminster3=  <!-- for places in more than one constituency. Use a link. -->

 | civil_parish=     <!-- for places within a parish. Use a link, e.g. [[Odd Rode]] -->
 | civil_parish1=     <!-- for places in more than one parish. Use a link. -->

 <!-- you can use the template {{mi to km|(enter data)|precision=0}} to help convert miles to km automatically; both are displayed -->

 | belfast_distance=           <!-- NORTHERN IRISH articles only, distance to Belfast -->
 | cardiff_distance=           <!-- WELSH articles only, distance to Cardiff -->
 | edinburgh_distance=          <!-- SCOTTISH articles only, distance to Edinburgh --> 
 | london_distance=           <!-- for all UK articles, distance to London -->
 | douglas_distance=           <!-- MANX articles only, distance to Douglas -->

 | gaelic_name=
 | scots_name=
 | unitary_scotland=
 | unitary_scotland1=          <!-- for places in more than one -->
 | lieutenancy_scotland=
 | lieutenancy_scotland1=        <!-- for places in more than one -->
 | constituency_scottish_parliament=
 | constituency_scottish_parliament1=  <!-- for places in more than one constituency -->
 | constituency_scottish_parliament2=  <!-- for places in more than one constituency -->

 | welsh_name=
 | unitary_wales=
 | unitary_wales1=          <!-- for places in more than one -->
 | lieutenancy_wales=
 | lieutenancy_wales1=        <!-- for places in more than one -->
 | constituency_welsh_assembly=
 | constituency_welsh_assembly1=   <!-- for places in more than one constituency -->
 | constituency_welsh_assembly2=   <!-- for places in more than one constituency -->

 | irish_name= 
 | irish_grid_reference=
 | unitary_northern_ireland=
 | unitary_northern_ireland1=    <!-- for places in more than one -->
 | unitary_northern_ireland2=    <!-- for places in more than one -->
 | lieutenancy_northern_ireland=
 | lieutenancy_northern_ireland1=  <!-- for places in more than one -->
 | lieutenancy_northern_ireland2=  <!-- for places in more than one -->
 | constituency_ni_assembly=
 | constituency_ni_assembly1=     <!-- for places in more than one -->
     
 | manx_name=
 | manx_parish=           <!-- for places in the Isle of Man -->
 | manx_shedding=          <!-- for places in the Isle of Man, also generates emergency services -->
 | constituency_manx_parliament=  <!-- for House of Keys constituency -->

 | metropolitan_borough=
 | metropolitan_borough1=     <!-- for places in more than one -->
 | metropolitan_county=
 | metropolitan_county1=      <!-- for places in more than one -->

 | shire_district=
 | shire_district1=        <!-- for places in more than one -->
 | shire_county=
 | shire_county1=         <!-- for places in more than one -->

 | unitary_england=  
 | unitary_england1=        <!-- for places in more than one -->
 | lieutenancy_england=      <!-- not required where shire or metropolitan is the same -->
 | lieutenancy_england1=      <!-- for places in more than one -->

 | london_borough=        <!-- this should not be linked and simplified: e.g. Bromley NOT [[London Borough of Bromley]] (also produces London Assembly constituency) -->
 | london_borough1=        <!-- for places in more than one borough (also produces London Assembly constituency) -->
 | london_borough2=        <!-- for places in more than one borough (also produces London Assembly constituency) -->
 | london_borough3=        <!-- special cases, does not produce London Assembly constituency) -->
 | london_borough4=        <!-- special cases, does not produce London Assembly constituency) -->

 | cornish_name=
 | other_language_name=      <!-- any other alternative language name -->
 | other_language=        <!-- any other alternative language name -->
 | language=           <!-- any locally spoken languages -->
 | language1=           <!-- any locally spoken languages -->
 | language2=           <!-- any locally spoken languages -->

 | website=           <!-- Council website for place (specifically) -->

 | hide_services=         Set to Yes to turn off Police/Fire/Ambulance
 }}

Microformat[തിരുത്തുക]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[തിരുത്തുക]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[തിരുത്തുക]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[തിരുത്തുക]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_UK_place&oldid=2848695" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്