ഫലകം:Icon

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

Symbol question.svg

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template creates an inline image that is used in meta pages such as Wikipedia:Vital articles and/or in user pages.

 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Featured Article: {{icon|FA}}
 • Featured article candidate Featured Article Nominee: {{icon|FAN}}
 • Failed featured article candidate Failed Featured Article Nominee: {{icon|NoFA}}
 • മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനം Demoted Featured Article: {{icon|DFA}}
 • Featured article review Featured Article Reassessment: {{icon|FAR}}
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക Featured List: {{icon|FL}}
 • Featured list candidate Featured List Nominee: {{icon|FLN}}
 • Failed featured list candidate Failed Featured List Nominee: {{icon|NoFL}}
 • മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടിക Demoted Featured List: {{icon|DFL}}
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത വിഷയം Featured Topic: {{icon|FT}}
 • Featured topic candidate Featured Topic Candidate: {{icon|FTC}}
 • തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം Featured Picture: {{icon|FP}}
 • മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചിത്രം Former Featured Picture: {{icon|FFP}}
 • എ-ക്ലാസ് ലേഖനം A-Class Article: {{icon|A}}
 • A-Class article candidate A-Class Article Nominee: {{icon|ACN}}
 • Failed A-Class article candidate Failed A-Class Article Candidate: {{icon|NoAC}}
 • Demoted A-Class article Demoted A-Class Article: {{icon|DAC}}
 • നല്ല ലേഖനം Good Article: {{icon|GA}}
 • നല്ല ലേഖനം നോമിനി Good Article Candidate: {{icon|GAN}}
 • നല്ല ലേഖനം, രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം Good Article, 2nd Opinion: {{icon|GA2}}
 • Good article on hold Good Article on Hold: {{icon|GAH}}
 • തോറ്റ നല്ല ലേഖനം നോമിനി Failed Good Article Candidate: {{icon|NoGA}}
 • Delisted good article Demoted Good Article: {{icon|DGA}}
 • Good article reassessment Good Article Reassessment: {{icon|GAR}}
 • നല്ല വിഷയം Good Topic: {{icon|GT}}
 • Good topic candidate Good Topic Candidate: {{icon|GTC}}
 • Demoted article Demoted Article: {{icon|DA}}
 • നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? Did You Know? Article: {{icon|DYK}}
 • Peer review Peer reviewed Article: {{icon|PR}}
 • Audited article of limited subject matter "audited article (AA) of limited subject matter" icon : {{icon|AA}}

See also[തിരുത്തുക]

Most of the following can be called using the {{icon}} template.
 • Featured article Featured Article: {{FA-icon}}
 • Featured article candidate Featured Article Nominee: {{FAN-icon}}
 • Failed featured article candidate Failed Featured Article Nominee or Demoted Featured Article: {{NoFA-icon}}
 • Featured list Featured List: {{FL-icon}}
 • Featured article candidate Featured List Nominee: {{FLN-icon}}
 • Failed featured article candidate Failed Featured List Nominee or Demoted Featured List: {{NoFL-icon}}
 • Good article Good Article: {{GA-icon}}
 • നല്ല ലേഖനം നോമിനി Good Article Nominee: {{GAN-icon}}
 • നല്ല ലേഖനം, രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം Good Article, 2nd Opinion: {{GA2-icon}}
 • Good article on hold Good Article on Hold: {{GAH-icon}}
 • Delisted good article Failed Good Article Nominee or Demoted Good Article: {{NoGA-icon}}
 • Demoted article Demoted Article: {{DA-icon}}
 • Did you know Did You Know? Article: {{DYK-icon}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Icon&oldid=2134479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്