ഫലകം:Icon

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

[തിരുത്തുക] [പുതുക്കുക] ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

This template creates an inline image that is used in meta pages such as Wikipedia:Vital articles and/or in user pages.

 • Featured Article: {{icon|FA}}
 • Featured Article Nominee: {{icon|FAN}}
 • Failed Featured Article Nominee: {{icon|NoFA}}
 • Demoted Featured Article: {{icon|DFA}}
 • Featured Article Reassessment: {{icon|FAR}}
 • Featured List: {{icon|FL}}
 • Featured List Nominee: {{icon|FLN}}
 • Failed Featured List Nominee: {{icon|NoFL}}
 • Demoted Featured List: {{icon|DFL}}
 • Featured Topic: {{icon|FT}}
 • Featured Topic Candidate: {{icon|FTC}}
 • Featured Picture: {{icon|FP}}
 • Former Featured Picture: {{icon|FFP}}
 • A-Class Article: {{icon|A}}
 • A-Class Article Nominee: {{icon|ACN}}
 • Failed A-Class Article Candidate: {{icon|NoAC}}
 • Demoted A-Class Article: {{icon|DAC}}
 • Good Article: {{icon|GA}}
 • Good Article Candidate: {{icon|GAN}}
 • Good Article, 2nd Opinion: {{icon|GA2}}
 • Good Article on Hold: {{icon|GAH}}
 • Failed Good Article Candidate: {{icon|NoGA}}
 • Demoted Good Article: {{icon|DGA}}
 • Good Article Reassessment: {{icon|GAR}}
 • Good Topic: {{icon|GT}}
 • Good Topic Candidate: {{icon|GTC}}
 • Demoted Article: {{icon|DA}}
 • Did You Know? Article: {{icon|DYK}}
 • Peer reviewed Article: {{icon|PR}}
 • "audited article (AA) of limited subject matter" icon : {{icon|AA}}

See also[തിരുത്തുക]

Most of the following can be called using the {{icon}} template.
 • Featured article Featured Article: {{FA-icon}}
 • Featured Article Nominee: {{FAN-icon}}
 • Failed Featured Article Nominee or Demoted Featured Article: {{NoFA-icon}}
 • Featured list Featured List: {{FL-icon}}
 • Featured List Nominee: {{FLN-icon}}
 • Failed Featured List Nominee or Demoted Featured List: {{NoFL-icon}}
 • Good article Good Article: {{GA-icon}}
 • Good Article Nominee: {{GAN-icon}}
 • Good Article, 2nd Opinion: {{GA2-icon}}
 • Good Article on Hold: {{GAH-icon}}
 • Failed Good Article Nominee or Demoted Good Article: {{NoGA-icon}}
 • Demoted Article: {{DA-icon}}
 • Did you know Did You Know? Article: {{DYK-icon}}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Icon&oldid=2134479" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്