ഫലകം:Cotton processing flowchart

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Cotton Manufacturing Processes (after Murray 1911)
FCIcon odo.svg
Bale Breaker Blowing Room
FCIcon orh.svg FCIcon h.svg FCIcon h1o.svg
Willowing FCIcon ovo.svg
FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg
Breaker Scutcher Batting
FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg
Finishing Scutcher Lapping
FCIcon ozh.svg FCIcon A.svg FCIcon h2o.svg
Carding Carding Room
FCIcon orh.svg FCIcon h.svg FCIcon h1o.svg
Silver Lap FCIcon ovo.svg
FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg
Combing FCIcon ovo.svg
FCIcon ozh.svg FCIcon A.svg FCIcon h2o.svg
Drawing
FCIcon ovo.svg
Slubbing
FCIcon ovo.svg
Intermediate
FCIcon ovo.svg
Roving FCIcon h.svg Fine Roving
FCIcon orh.svg FCIcon h.svg FCIcon hzo.svg
Mule Spinning - Ring Spinning Spinning
FCIcon ozh.svg FCIcon A.svg FCIcon h2o.svg
FCIcon orh.svg FCIcon h.svg FCIcon hrh.svg FCIcon h.svg FCIcon h1o.svg
FCIcon ovo.svg Reeling FCIcon a.svg Doubling
FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg
Winding Bundling Bleaching
FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg FCIcon ovo.svg
FCIcon orh.svg FCIcon h.svg FCIcon 1vo.svg Winding
FCIcon ovo.svg FCIcon vvo.svg FCIcon ovo.svg
Warping FCIcon vvo.svg Cabling
FCIcon ovo.svg FCIcon vvo.svg FCIcon ovo.svg
Sizing/Slashing/Dressing FCIcon vvo.svg Gassing
FCIcon ovo.svg FCIcon vvo.svg FCIcon ovo.svg
Weaving FCIcon vvo.svg Spooling
FCIcon odo.svg FCIcon ddo.svg FCIcon odo.svg
Cloth Yarn (Cheese)- - Bundle Sewing Thread
ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം

See also

References

Bibliography

  • Gurr, Duncan; Hunt, Julian (1998), The Cotton Mills of Oldham, Oldham Education & Leisure, ISBN 0-902809-46-6
  • Roberts, A S (1921), "Arthur Robert's Engine List", Arthur Roberts Black Book., One guy from Barlick-Book Transcription, ശേഖരിച്ചത് 2009-01-11
  • Curtis, H P (1921), "Glossary of Textile Terms", Arthur Roberts Black Book., Manchester: Marsden & Company, Ltd. 1921, ശേഖരിച്ചത് 2009-01-11
  • Barfoot, J. R. (1840). The Progress of Cotton. Barfoot's series of coloured lithographs of 1840 depicting the cotton manufacturing process. Spinning the Web, Manchester Libraries: Darton. p. 12. ശേഖരിച്ചത് 11 Feb 2009.

External links

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Cotton_processing_flowchart&oldid=1872546" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്