ഫലകം:Convert/list of units/temperature

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Temperature
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion
to kelvin
combinations
SI kelvin K K [K]
 • K °C (K C)
  • K °C °R (K C R)
  • K °C °F (K C F)
 • K °R (K R)
  • K °R °C (K R C)
  • K °R °F (K R F)
 • K °F (K F)
  • K °F °R (K F R)
  • K °F °C (K F C)
degree Celsius °C (C) °C ([°C]+273.15)
 • °C K (C K)
  • °C K °R (C K R)
  • °C K °F (C K F)
 • °C °R (C R)
  • °C °R K (C R K)
  • °C °R °F (C R F)
 • °C °F (C F)
  • °C °F °R (C F R)
  • °C °F K (C F K)
degree Rankine °R (R) °R ([°R]/1.8)
 • °R K (R K)
  • °R K °C (R K C)
  • °R K °F (R K F)
 • °R °C (R C)
  • °R °C K (R C K)
  • °R °C °F (R C F)
 • °R °F (R F)
  • °R °F K (R F K)
  • °R °F °C (R F C)
degree Fahrenheit °F (F) °F (([°F]+459.67)/1.8)
 • °F K (F K)
  • °F K °C (F K C)
  • °F K °R (F K R)
 • °F °C (F C)
  • °F °C K (F C K)
  • °F °C °R (F C R)
 • °F °R (F R)
  • °F °R K (F R K)
  • °F °R °C (F R C)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/temperature&oldid=269124" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്