ഫലകം:Convert/list of units/energy

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
Energy
system unit code
(alternative)
abbreviation notes conversion factor/J combinations
SI yottajoule YJ YJ 10×10^23
zettajoule ZJ ZJ 10×10^20
exajoule EJ EJ 10×10^17
petajoule PJ PJ 10×10^14
terajoule TJ TJ 10,00,00,00,00,000
gigajoule GJ GJ 1,00,00,00,000
megajoule MJ MJ 10,00,000
kilojoule kJ kJ 1,000
hectojoule hJ hJ 100
decajoule daJ daJ 10
joule J J 1
decijoule dJ dJ 0.1
centijoule cJ cJ 0.01
millijoule mJ mJ 0.001
microjoule μJ (uJ) µJ 0.000001
nanojoule nJ nJ 0.000000001
picojoule pJ pJ 0.000000000001
femtojoule fJ fJ 1×10^−15
attojoule aJ aJ 1×10^−18
zeptojoule zJ zJ 1×10^−21
yoctojoule yJ yJ 1×10^−24
cgs megaerg Merg Merg 0.1
kiloerg kerg kerg 0.0001
erg erg erg 0.0000001
millierg merg merg 0.0000000001
microerg μerg µerg 1×10^−13
microerg uerg µerg 1×10^−13
Watt-hour multiples terawatt-hour TWh TWh 3.6×10^15
TW.h
(TW·h, TW-h)
TW·h
gigawatt-hour GWh GWh 3.6×10^12
GW.h
(GW·h, GW-h)
GW·h
megawatt-hour MWh MWh 3,60,00,00,000
MW.h
(MW·h, MW-h)
MW·h
kilowatt-hour kWh kWh 36,00,000
kW.h
(kW·h, kW-h)
kW·h
watt-hour Wh Wh 3,600
W.h
(W·h, W-h)
W·h
milliwatt-hour mWh mWh 3.6
mW.h
(mW·h, mW-h)
mW·h
microwatt-hour μWh
(uWh)
µWh 0.0036
μW.h
(uW·h, μW.h, uW.h, μW-h, uW-h)
µW·h
Electronvolt multiples petaelectronvolt PeV PeV 0.0001602176487
teraelectronvolt TeV TeV 0.0000001602176487
gigaelectronvolt GeV GeV 0.0000000001602176487
megaelectronvolt MeV MeV 1.602176487×10^−13
kiloelectronvolt keV keV 1.602176487×10^−16
electronvolt eV eV 1.602176487×10^−19
millielectronvolt meV meV 1.602176487×10^−22
microelectronvolt μeV (ueV) µeV 1.602176487×10^−25
nanoelectronvolt neV neV 1.602176487×10^−28
picoelectronvolt peV peV 1.602176487×10^−31
femtoelectronvolt feV feV 1.602176487×10^−34
Calorie multiples calorie Cal (Calorie) Cal 4,184
megacalorie Mcal Mcal 41,84,000
kilocalorie kcal kcal 4,184
calorie cal cal 4.184
millicalorie mcal mcal 0.004184
Calorie (thermochemical) Cal-th (kg-cal-th) Calth 4,184
megacalorie (thermochemical) Mcal-th (g-cal-th) Mcalth 41,84,000
kilocalorie (thermochemical) kcal-th (g-cal-th) kcalth 4,184
calorie (thermochemical) cal-th (g-cal-th) calth 4.184
millicalorie (thermochemical) mcal-th (g-cal-th) mcalth 0.004184
Calorie (15°C) Cal-15 (kg-cal-15) Cal15 4,185.8
megacalorie (15°C) Mcal-15 (g-cal-15) Mcal15 41,85,800
kilocalorie (15°C) kcal-15 (g-cal-15) kcal15 4,185.8
calorie (15°C) cal-15 (g-cal-15) cal15 4.1858
millicalorie (15°C) mcal-15 (g-cal-15) mcal15 0.0041858
Calorie (International Steam Table) Cal-IT (kg-cal-IT) CalIT 4,186.8
megacalorie (International Steam Table) Mcal-IT (g-cal-IT) McalIT 41,86,800
kilocalorie (International Steam Table) kcal-IT (g-cal-IT) kcalIT 4,186.8
calorie (International Steam Table) cal-IT (g-cal-IT) calIT 4.1868
millicalorie (International Steam Table) mcal-IT (g-cal-IT) mcalIT 0.0041868
pound/ounce-foot/
inch-hour-minute-second
foot-poundal ftpdl ft·pdl 0.0421401100938048
foot-pound force ftlbf ft·lbf 1.3558179483314004
ftlb-f ft·lbf
foot-pound ftlb ft·lb
inch-pound force inlbf in·lbf 0.1129848290276167
inlb-f in·lbf
inch-pound inlb in·lb
inch-ounce force inozf in·ozf 0.00706155181422604375
inoz-f in·ozf
horsepower-hour hph hp·h 26,84,519.537696172792
British thermal unit multiples British thermal unit Btu Btu 1,055.05585262
BTU BTU
thousand British thermal units MBtu MBtu 10,55,055.85262
e3BTU BTU
million British thermal units MMBtu MMBtu 1,05,50,55,852.62
e6BTU BTU
British thermal unit (IT) Btu-IT BtuIT 1,055.05585262
BTU-IT BTUIT
thousand British thermal units (IT) MBtu-IT MBtuIT 10,55,055.85262
MBTU-IT MBTUIT
million British thermal units (IT) MMBtu-IT MMBtuIT 1,05,50,55,852.62
MMBTU-IT MMBTUIT
British thermal unit (thermochemical) Btu-th Btuth 1,054.35026444
BTU-th BTUth
thousand British thermal units (thermochemical) MBtu-th MBtuth 10,54,350.26444
MBTU-th MBTUth
million British thermal units (thermochemical) MMBtu-th MMBtuth 1,05,43,50,264.44
MMBTU-th MMBTUth
British thermal unit (ISO) Btu-ISO BTUISO 1,055.056
BTU-ISO BTUISO
thousand British thermal units (ISO) MBtu-ISO MBtuISO 10,55,056
MBTU-ISO MBTUISO
million British thermal units (ISO) MMBtu-ISO MMBtuISO 1,05,50,56,000
MMBTU-ISO MMBTUISO
British thermal unit (39°F) Btu-39F Btu39°F 1,059.67
BTU-39F BTU39°F
thousand British thermal units (39°F) MBtu-39F MBtu39°F 10,59,670
MBTU-39F MBTU39°F
million British thermal units (39°F) MMBtu-39F MMBtu39°F 1,05,96,70,000
MMBTU-39F MMBTU39°F
British thermal unit (59°F) Btu-59F Btu59°F 1,054.804
BTU-59F BTU59°F
thousand British thermal units (59°F) MBtu-59F MBtu59°F 10,54,804
MBTU-59F MBTU59°F
million British thermal units (59°F) MMBtu-59F MMBtu59°F 1,05,48,04,000
MMBTU-59F MMBTU59°F
British thermal unit (60°F) Btu-60F Btu60°F 1,054.68
BTU-60F BTU60°F
thousand British thermal units (60°F) MBtu-60F MBtu60°F 10,54,680
MBTU-60F MBTU60°F
million British thermal units (60°F) MMBtu-60F MMBtu60°F 1,05,46,80,000
MMBTU-60F MMBTU60°F
British thermal unit (63°F) Btu-63F Btu63°F 1,054.6
BTU-63F BTU63°F
thousand British thermal units (63°F) MBtu-63F MBtu63°F 10,54,600
MBTU-63F MBTU63°F
million British thermal units (63°F) MMBtu-63F MMBtu63°F 1,05,46,00,000
MMBTU-63F MMBTU63°F
British thermal unit (mean) Btu-mean Btumean 1,055.87
BTU-mean BTUmean
thousand British thermal units (mean) MBtu-mean MBtumean 10,55,870
MBTU-mean MBTUmean
million British thermal units (mean) MMBtu-mean MMBtumean 1,05,58,70,000
MMBTU-mean MMBTUmean
quadrillion British thermal units quad quad assumes the 59°F Btu and the "long scale" quadrillion (1015) 1.054804×10^18
therm (EC) thm-EC thm (EC) 10,55,06,000
therm (UK) thm-UK thm (UK) 10,55,05,585.257348
therm (US) thm-US thm (US) 10,54,80,400
TNT-based units teratonne of TNT TtTNT 4.184×10^21
teraton of TNT TtonTNT
gigatonne of TNT GtTNT 4.184×10^18
gigaton of TNT GtonTNT {{{u}}}
megatonne of TNT MtTNT {{{u}}} 4.184×10^15
megaton of TNT MtonTNT Mt TNT
kilotonne of TNT ktTNT {{{u}}} 4.184×10^12
kiloton of TNT ktonTNT kt
tonne of TNT tTNT 4,18,40,00,000
ton of TNT tonTNT {{{u}}}
kilogram of TNT kgTNT 41,84,000
millitonne of TNT mtTNT
milliton of TNT mtonTNT
gram of TNT gTNT 4,184
microtonne of TNT μtTNT(utTNT)
microton of TNT μtonTNT(utonTNT)
oil-based units gigatonne of oil equivalent Gtoe Gtoe 4.1868×10^19
megatonne of oil equivalent Mtoe Mtoe 4.1868×10^16
kilotonne of oil equivalent ktoe ktoe 4.1868×10^13
tonne of oil equivalent toe toe 41,86,80,00,000
kilo barrel of oil equivalent kBOE (kbboe) kBOE 6.1178632×10^12
barrel of oil equivalent BOE BOE 6,11,78,63,200
atmospheric-pressure-based units cubic metre-atmosphere m3atm m³·atm 1,01,325
standard cubic centimetre scc scc 0.101325
cubic centimetre-atmosphere cm3atm cm³·atm
ccatm cc·atm
gigalitre-atmosphere Glatm Gl·atm 1,01,32,50,00,000
GLatm GL·atm
megalitre-atmosphere Mlatm Ml·atm 10,13,25,000
MLatm ML·atm
kilolitre-atmosphere klatm kl·atm 1,01,325
kLatm kL·atm
standard litre sl sl 101.325
litre-atmosphere latm l·atm
Latm L·atm
millilitre-atmosphere mlatm l·atm 0.101325
mLatm L·atm
microlitre-atmosphere μlatm (ulatm) µl·atm 0.000101325
μLatm (uLatm) µL·atm
standard cubic yard scy scy 77,468.5209852288
cubic yard of atmosphere cuydatm cu yd atm
standard cubic foot scf (scfoot) scf code "scfoot and cufootatm" will show "standard cubic foot and cubic foot of atmosphere respectively " if plural.

code "scfoot and cufootatm" will show "foot" or "feet" depending on value.

2,869.2044809344
cubic foot of atmosphere cuftatm(cufootatm) cu ft atm
imperial gallon-atmosphere impgalatm imp gal·atm 460.63256925
US gallon-atmosphere USgalatm (usgalatm) US gal·atm 383.5568490138
U.S.galatm (usgalatm) U.S. gal·atm
Other foe foe foe 1051 ergs 1×10^44
Board of Trade Unit B.O.T.U. B.O.T.U. an obsolete UK synonym for kilowatt-hour 36,00,000
Celsius heat unit (International Table) CHU-IT CHUIT 1 BTUIT × 1 °C/°F 1,899.100534716
thermie th th 1 McalIT 41,86,800
Hartree Eh (Hartree) Eh 4.35974417×10^−18
rydberg Ry Ry 2.1798741×10^−18
cubic foot of natural gas cuftnaturalgas
(cufootnaturalgas)
code "cufootnaturalgas" will show "cubic foot of natural gas" if plural.

code "cufootnaturalgas" will show "foot" or "feet" depending on value.

10,55,055.85262
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Convert/list_of_units/energy&oldid=268928" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്