ഫലകം:Chess position

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
8 [[Image:chess_{{{1}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{1}}}]] [[Image:chess_{{{2}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{2}}}]] [[Image:chess_{{{3}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{3}}}]] [[Image:chess_{{{4}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{4}}}]] [[Image:chess_{{{5}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{5}}}]] [[Image:chess_{{{6}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{6}}}]] [[Image:chess_{{{7}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{7}}}]] [[Image:chess_{{{8}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{8}}}]]
7 [[Image:chess_{{{9}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{9}}}]] [[Image:chess_{{{10}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{10}}}]] [[Image:chess_{{{11}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{11}}}]] [[Image:chess_{{{12}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{12}}}]] [[Image:chess_{{{13}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{13}}}]] [[Image:chess_{{{14}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{14}}}]] [[Image:chess_{{{15}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{15}}}]] [[Image:chess_{{{16}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{16}}}]]
6 [[Image:chess_{{{17}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{17}}}]] [[Image:chess_{{{18}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{18}}}]] [[Image:chess_{{{19}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{19}}}]] [[Image:chess_{{{20}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{20}}}]] [[Image:chess_{{{21}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{21}}}]] [[Image:chess_{{{22}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{22}}}]] [[Image:chess_{{{23}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{23}}}]] [[Image:chess_{{{24}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{24}}}]]
5 [[Image:chess_{{{25}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{25}}}]] [[Image:chess_{{{26}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{26}}}]] [[Image:chess_{{{27}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{27}}}]] [[Image:chess_{{{28}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{28}}}]] [[Image:chess_{{{29}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{29}}}]] [[Image:chess_{{{30}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{30}}}]] [[Image:chess_{{{31}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{31}}}]] [[Image:chess_{{{32}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{32}}}]]
4 [[Image:chess_{{{33}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{33}}}]] [[Image:chess_{{{34}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{34}}}]] [[Image:chess_{{{35}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{35}}}]] [[Image:chess_{{{36}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{36}}}]] [[Image:chess_{{{37}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{37}}}]] [[Image:chess_{{{38}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{38}}}]] [[Image:chess_{{{39}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{39}}}]] [[Image:chess_{{{40}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{40}}}]]
3 [[Image:chess_{{{41}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{41}}}]] [[Image:chess_{{{42}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{42}}}]] [[Image:chess_{{{43}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{43}}}]] [[Image:chess_{{{44}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{44}}}]] [[Image:chess_{{{45}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{45}}}]] [[Image:chess_{{{46}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{46}}}]] [[Image:chess_{{{47}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{47}}}]] [[Image:chess_{{{48}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{48}}}]]
2 [[Image:chess_{{{49}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{49}}}]] [[Image:chess_{{{50}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{50}}}]] [[Image:chess_{{{51}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{51}}}]] [[Image:chess_{{{52}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{52}}}]] [[Image:chess_{{{53}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{53}}}]] [[Image:chess_{{{54}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{54}}}]] [[Image:chess_{{{55}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{55}}}]] [[Image:chess_{{{56}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{56}}}]]
1 [[Image:chess_{{{57}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{57}}}]] [[Image:chess_{{{58}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{58}}}]] [[Image:chess_{{{59}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{59}}}]] [[Image:chess_{{{60}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{60}}}]] [[Image:chess_{{{61}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{61}}}]] [[Image:chess_{{{62}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{62}}}]] [[Image:chess_{{{63}}}d40.png|{{{65}}}px|{{{63}}}]] [[Image:chess_{{{64}}}l40.png|{{{65}}}px|{{{64}}}]]
a b c d e f g h
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Chess_position&oldid=59022" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്