ഫലകം:Chembox Properties/doc/parameter list

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
This parameter list:
| Section2 = {{Chembox Properties
| Reference = 
| Formula = 
| MolarMass =
| MolarMassRound =
| MolarMass_ref = 
| MolarMass_notes = 
| Appearance = 
| Odor = | Odour = 
| Density = 
| MeltingPt =
| MeltingPtC =
| MeltingPt_ref =
| MeltingPt_notes =
| BoilingPt =
| BoilingPtC =
| BoilingPt_ref =
| BoilingPt_notes =
| SublimationConditions = 
| Solubility = 
| SolubilityProduct = 
| SolubilityProductAs = 
| SolubleOther = 
| Solvent = 
| Solubility1 = 
| Solvent1 = 
| Solubility2 = 
| Solvent2 = 
| Solubility3 = 
| Solvent3 = 
| Solubility4 = 
| Solvent4 = 
| Solubility5 = 
| Solvent5 = 
| LogP = 
| VaporPressure = 
| HenryConstant = 
| AtmosphericOHRateConstant = 
| pKa = 
| pKb = 
| IsoelectricPt = 
| LambdaMax = 
| Absorbance = 
| BandGap = 
| ElectronMobility = 
| SpecRotation = 
| MagSus = 
| ThermalConductivity = 
| RefractIndex = 
| Viscosity = 
| CriticalRelativeHumidity = 
| Dipole = 
| OrbitalHybridisation = 
| SpecificSurfaceArea = 
| PoreVolume = 
| AveragePoreSize = 
  }}
{{Chembox Properties}} - complete list
Reference
Chemical formula
MolarMass
MolarMassRound
MolarMass_ref
MolarMass_notes
Appearance
Odor, Odour
Density
MeltingPt, any text
Number, formatted as Celcius. And is converted to F and K
 Also possible: MeltingPtF=, or MeltingPtK=
 
BoilingPt, any text
Number, formatted as Celcius. And is converted to F and K
 Also possible: BoilingPtF=, or BoilingPtK=
 
SublimationConditions
Solubility in water (Aqueous solution)
SolubilityProduct
SolubilityProductAs
SolubleOther
Solvent
Solubility1
[[{{{Solvent1}}}]]
Solubility2
[[{{{Solvent2}}}]]
Solubility3
[[{{{Solvent3}}}]]
Solubility4
[[{{{Solvent4}}}]]
Solubility5
[[{{{Solvent5}}}]]
LogP
VaporPressure
HenryConstant
AtmosphericOHRateConstant
pKa
pKb
IsoelectricPt
LambdaMax
Absorbance
BandGap
ElectronMobility
SpecRotation
MagSus
ThermalConductivity
RefractIndex
Viscosity
CriticalRelativeHumidity
Dipole
OrbitalHybridisation
SpecificSurfaceArea
PoreVolume
AveragePoreSize

Deprecated:

  • Melting: use MeltingPt (like MeltingPtC/F/K MeltingPt_ref MeltingPt_notes)
  • Boiling: use BoilingPt (BoilingPtC/F/K BoilingPt_ref BoilingPt_notes)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Chembox_Properties/doc/parameter_list&oldid=2223481" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്